Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Katsagoni, Anastasia, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Contribution to the taphonomic study of the Lower Pleistocene site Tsiotra Vryssi (Mygdonia basin, Greece): carnivore tooth marks on ungulate bones = Συμβολή στην ταφονομική μελέτη της Κάτω-Πλειστοκαινικής απολιθωματοφόρου θέσης Τσιότρα Βρύση (λεκάνη Μυγδονίας, Ελλάδα): δηκτικά ίχνη σαρκοφάγων σε οστά οπληφόρων.
    Περίληψη  PDF