Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Domakinis, Christos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Use of remote sensing and geographic information systems in mapping flood extent and assessing flood hazard. Application exapleQ Evros's tributay, Erythropotamos river = Χρήση της τηλεπισκόπησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην καταγραφή πλημμυρών και στην εκτίμηση της πλυμμυρικής επικινδυνότητας. Παράδειγμα εφαρνογής από τον Ερυθροπόταμο Έβρου.
    Περίληψη  PDF