Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Giapis, Christos G., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ore Types, Tectonic Control, and Fluid Inclusions of the Olympias Au-Ag-Pb-Zn Polymetallic Carbonate Replacement Deposit, Chalkidiki, N. Greece = Τύποι μεταλλοφορίας, τεκτονική και μελέτη ρευστών εγκλεισμάτων του πολυμεταλλικού κοιτάσματος αντικατάστασης Au-Ag-Pb-Zn της Ολυμπιάδας, Χαλκιδική, Β. Ελλάδα
    Περίληψη  PDF