Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kiri, Emanuela M., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Hydrodynamic and hydrochemical investigation of the transboundary aquifer system in Prespa – Ohrid Watershed = Υδροδυναμική και υδροχημική έρευνα του διασυνοριακού υδροφορέα της λεκάνης των λιμνών Πρέσπας και Οχρίδας
    Περίληψη  PDF