Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Vlachos, Evangelos Ch., Aristotle University of Thessaloniki. School of Geology, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    The fossil chelonians of Greece. Systematics - evaluation - stratigraphy - palaeoecology = Οι απολιθωμένες χελώνες της Ελλάδοσ. Συστηματική - εξέλιξη - στρωματογραφία - παλαιοοικολογία
    Περίληψη  PDF