Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Koufos, Georgios Charalampos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Contribution to the study of the impacts of climate in Greek viticulture. Trends in grape production, wine quality, challenges, perspectives and uncertainties = Συμβολή στην μελέτη των επιδράσεων του κλίματος στην ελληνική αμπελοκαλλιέργεια: τάσεις στην παραγωγή και ποιότητα των οίνων, προκλήσεις-προοπτικές και αβεβαιότητες.
    Περίληψη  PDF