Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Grimpylakos, Georgios Ioannis, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Contribution of the hydromorphological, geological and climatological parameters to the watershed typology, application in basins of Northern Greece = Συμβολή των υδρομορφολογικών, γεωλογικών και κλιματολογικών παραμέτρων στον προσδιορισμό της τυπολογίας των λεκανών απορροής, εφαρμογή σε λεκάνες της Βόρειας Ελλάδας.
    Περίληψη  PDF