Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Tegoulias, Ioannis A., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Implementation of an innovative methodology for the evaluation and optimization of the WRF modek for the study of convective activity in Thessaly = Εφαρμογή καινοτόμου μεθοδολογίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του μοντέλου WRF για τη μελέτη καταιγιδοφορων δραστηριοτήτων στην περιχή της Θεσσαλίας.
    Περίληψη  PDF