Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Mavrommatis, Nikolaos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Paleoenvironmental recostruction of the gulf of Elefsina during Holocene, based on Macrofaunal analysis = Παλαιοπεριβαλλοντική ανασύσταση του κόλπου της Ελευσίνας βάσει της μακροπανίδας κατά το Ολόκαινο
    Περίληψη  PDF