Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bountzis, Polyzois Pegkos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Modeling of earthquake occurrence times through Markov Processes: A contribution to seismic hazard assessment in Greece = Μοντελοποίηση των χρόνων γένεσης σεισμών με χρήση Μαρκοβιανών διαδικασιών: Συμβολή στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στον ελληνικό χώρο.
    Περίληψη  PDF