Γεωμορφολογικές, υδρογραφικές και ιζηματολογικές διεργασίες στη λεκάνη των Σερρών που οφείλονται στη δράση της ρηξιγενούς τεκτονικής του τεταρτογενούς = Geomorphological, hydrographical and sedimentological processes at the Serres basin due to quaternary fault tectonics

Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Κ. Βουβαλίδης, Ε. Παπαφιλίππου-Πέννου

Λέξεις κλειδιά


Πρακτικά 9ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με έμφαση στη συμβολή των γεωεπιστημών στην ανάπτυξη. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα