Τόμ. 10, Αρ. 2 (1973)

Πίνακας Περιεχομένων

Συμβολή εις την γνώσιν της μεταβολής φυσικών και μηχανικών τινών ιδιοτήτων των αργίλων και μάργων εν σχέσει προς τας ορυκτολογικάς και γεωλογικάς συνθήκας. = Beitraz zur kenntnis der veranderung gewisser physikalischen und mechanischen eigenschaften der t
Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης
PDF
1-12
Zur geologie der kristallinen gesteine von Marathon.
Γεώργιος Δ. Παπαδέας
PDF
13-64
Geologisch - lagerstaettenkundliche studien ueber die perlitvorkommen von den gebieten Dhadhia Westthraziens und Kalloni der insel Lesbos. = Γεωλογικαί και κοιτασματολογικαί μελέται επί των εμφανίσεων περλίτου των περιοχών Δαδιάς δυτικής Θράκης και Καλλον
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
PDF
65-84
Ανεύρεσις λιμναίων σχηματισμών παρά τον όρμον της Ανθηδώνος (Ευβοϊκή παραλία επαρχίας Θηβών). = La decouverte des formations lacustres au rade d' Anthedon (golfe Euboique septentrional, Grece).
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
PDF
85-96
"The effect of fissures on the shear strength of blue London clay". = "Η επίδρασις των μικρορωγμών επί της αντοχής εις διάτμησιν του London clay".
Μ. Λ. Μυριάνθης
PDF
97-107
Petrographische untersuchungen an alumosilikatfuhrenden gesteinen der Stubaier Alpen (Tirol). = Πετργραφικαί έρευναι εις την περιοχήν Stubain των Άλπεων (Tirol).
Ε. Μπόσκος
PDF
108-133
Παρατηρήσεις επί της τεκτονικής του Δυτικού Πεντελικού - Αττική. = Observations on the structural geology of Western Pentelikon - Attica (Greece).
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
PDF
134-179
The occurences of pleistocenic deposits in SE Sitia district (E. Crete). = Αι εμφανίσεις πλειστοκαινικών αποθέσεων εις την ΝΑ περιοχήν της Σητείας (Ανατ. Κρήτη).
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
180-222
Untersuchung des flammenspektrums von CuCi loesung bei verschiedenen konzentrationen. = Φλογοφασματοσκοπική ανάλυσις διαλυμάτων CuCi.
Ανδρέας Γ. Βγενόπουλος
PDF
223-235
Επί της επιλύσεως του προβλήματος της μη μονίμου ροής εντός πορώδους μέσου. = Sur la resolution du probleme de l' ecoulement non - permenent dans un milieu poreux.
Π. Καρακατσούλης
PDF
236-247
Beitrag zur kenntnis der eisenooid - bildung in nickel - eisen - vorkommen von Aigaleo, Attiki -distrikt, Griechenland. = Συμβολή εις την γνώσιν του σχηματισμού των ωολίθων σιδήρου εις τα σιδηρονικελιούχους εμφανίσεις του Αιγάλεω Αττικής Ελλάδος.
Γ. Αγιοργίτης
PDF
248-253
Επί της στρωματογραφικής σημασίας ορισμένων στοιχείων εις τα ανθρακικά ιζήματα των ζωνών Τριπόλεως και Ωλονού - Πίνδου (Ν. Πελοπόννησος - Κύθηρα). = Die stratigraphische deutung von Sr, Mg, Al u.a. in karbonatgesteinen der Tripolitsa und der Olonos - PInd
Μαρία Αντωνίου, Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, Θ. Λοϊσιος, Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης
PDF
254-264
Επί του προβλήματος της ανασχέσεως πλημμύρων. = Sur la probleme du laminage des crues.
Π. Καρακατσούλης
PDF
265-277
Conditions governing the formation of ophicalcites and listwanites (Central Euboea, Greece)
Silvio Capedri, Antonio Rossi
PDF
278-297
Η γεωλογία της νήσου Σκύρου. = Die geologie der insel Skiros.
Ιωάννης Κ. Μελέντης
PDF
298-322
The geology - petrology of the island of Skiathos.
Γ. Φερεντίνος
PDF
323-358
Die bleioxidchromate. = Οξυχρωμικός μόλυβδος.
Arno Mucke
PDF
359-363
Field and laboratory investigations in the triassic sandstone aquifer in the vale of Mowbray - England. = Υπαίθριαι και εργαστηριακαί μελέται εις τον τριαδικόν υδροφόρον ψαμμίτην της κοιλάδος Μwbray - Αγγλίας.
Γεώργιος Χ. Κούκης
PDF
364-412
Der flysch und seine unterlage im gebiet Westlich Galaxidion.
Dieter Richter, Ηλίας Δ. Μαριολάκος
PDF
413-424
On the role of geology in tribal life patterns.
Στέλιος Σάββας Αυγουστίδης
PDF
425-432
Επιστολαί προς την ελληνικήν γεωλογικήν εταιρείαν
Ανωνύμως
PDF
433-441
[Εικόνες - πίνακες, κτλ. στον τόμο 10, τεύχος 2]
Anonymous
PDF
14
[Εικόνες - πίνακες, κτλ. στον τόμο 10, τεύχος 2]
Anonymous
PDF
6