Τόμ. 25 (1990)


Σελίδα εξωφύλλου
Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Μάϊος 1990 (Περιλήψεις)

Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (5ο : 24-27 Μαΐου 1990 Θεσσαλονίκη)
Congress of the Geological Society of Greece (5th : May 24-27, 1990 : Thessaloniki)