Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991)

Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (5ο : 24-27 Μαΐου 1990 Θεσσαλονίκη)
Congress of the Geological Society of Greece (5th : May 24-27, 1990 : Thessaloniki)

Πίνακας Περιεχομένων

Regard peripacifique sur une chaine tethysienne: les Hellenides = Η εφαρμογή περιειρηνικού προτύπυ σε μια αλπική ζώνη: οι Ελληνίδες PDF
J. Ferriere, Michel Bonneau, F. Thiebault, B. Clement 33-53
Tectonic evolution of the Mesozoic - Cenozoic Pindos ocean: Greece = Τεκτονική εξέλιξη του Μεσοζωϊκού - Καινοζωϊκού ωκεανού της Πίνδου (Ελλάδα) PDF
, P. D. Clift, P. J. Degnan, G. Jones 55-64
Αντιστοίχιση της γεωτεκτονικής θέσης των Κυθήρων και των Κυκλάδων στη γεωδυναμική εξέλιξη του Ελληνικού τόξου = Correlation of the geotectonic position of Kythira and Cyclades within the geodynamic evolution of the Hellenic arc PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Γ. Δ. Δανάμος 65-78
Η τεκτονική εξέλιξη και οι P - T συνθήκες μεταμόρφωσης των κυανοσχιστόλιθων της ανατολικής Θεσσαλίας (βόρεια/ κεντρική Ελλάδα) = Structural evolution and metamorphism of bleuschists, Ampelakia nappe, eastern Thessaly, Greece PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, W. Frisch, L. Ratschbacher, Α. Ν. Σφέικος 81-99
Kinematics of pelagonian nappes in the Kranea area, North Thessaly, Greece = Κινηματική του Πελαγονικού καλύμματος στην περιοχή Κρανέας, Β. Θεσσαλία PDF
Α. Ν. Σφέικος, Ch. Bohringer, W. Frisch, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, L. Ratschbacher 101-115
The Ghomarides nappes, rif coast range, Morocco: an african terrane in the West Mediterranean alpine belt = Η παλαιοζωϊκή περιοχή Ghomarides του Μαρόκου και η ένταξή της στο τεκτονικό σύστημα της Δυτικής Μεσογείου PDF
A. Michard, A. Chalouan 117-129
Comparison of two Paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli (Adana) in Taurides and Arac (Kastamonu) in Pontides = Σύγκριση δυο περιοχών του Παλαιοζωϊκού στην Τουρκία: Saimbeyli - Adana στις Ταυρίδες και Arac - Kastamonu στις Ποντίδες PDF
S. Z. Tutkun, D. Boztug 131-146
Rb - Sr whole - rock geochronology of gneisses from Olympias, Chalkidiki = Γεωχρονολόγηση ολικού πετρώματος γνευσιών της Ολυμπιάδας, Χαλκιδική, με τη μέθοδο Rb - sR PDF
Λ. Α. Μάντζος 147-161
Sur l' age de quelques amphibolites du Rhodope grec = Σχετικά με την ηλικία μερικών αμφιβολιτικών πετρωμάτων της ελληνικής Ροδόπης PDF
P. Celet, B. Clement 163-170
Οι περμοτριαδικές ακολουθίες του Πτελεού (ανατ. Ορθρυς) και των Γιάλτρων (Β. Εύβοια): στρωματογραφική διάρθρωση - δομή - γεωτεκτονική θέση και συσχετισμοί = The Permo - Triassic sequence of Pteleos (E. Orthrys mt) and Yaltra (N. Euboea isl.): stratigraphy PDF
Χρήστος Ι. Σιδέρης 171-185
New observations of Permian stratigraphy in Greece and geodynamic interpretation = Νέες παρατηρήσεις στη στρωματογραφία του Περμίου της Ελλάδας και η γεωδυναμική τους ερμηνεία PDF
A. Baud, C. Jenny, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Χρήστος Ι. Σιδέρης, G. M. Stampfli 187-204
Direction et sens de transport associes au cherriage synmetamorphe sur l' Olympe = Διεύθυνση και έννοια κίνησης της συμμεταμορφικής επώθησης πάνω στον Όλυμπο PDF
I. Godfriaux, L. E. Ricou 207-229
Η παρουσία της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην περιοχή Δαφνοσπηλιάς - Κτημένης (Νότια Θεσσαλία) = The presence of Western Thessaly unit at Dafnospilia - Kitmeni area (S. Thessaly, Greece) PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας 231-244
Η επώθηση της ζώνης Πίνδου και η σχέση μεταξύ των εξωτερικών γεωτεκτονικών ζωνών στην περιοχή Μετσόβου - Ανατολικού Ζαγορίου (Βορειοδυτική Ελλάδα) = The Pindos thrust and the tectonic relation between the external geotectonic zones in the Metsovon - Easte PDF
Νικόλαος Ζούρος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης 245-262
Tectonic and sedimentary evolution of the Western Pindos ocean: N.W. Peloponnese, Greece = Τεκτονική και ιζηματολογική εξέλιξη του δυτικού ωκεανού της Πίνδου: στοιχεία από την περιοχή της ζώνης Πίνδου στην Πελοπόννησο PDF
P. J. Degnan, 263-273
Παραμόρφωση και HP/LT συνθήκες μεταμόρφωσης στο τεκτονικό παράθυρο της Κρανιάς Δυτική Θεσσαλία, (Βόρεια/ Κεντρική Ελλάδα) = HP/LT metamorphic conditions and deformation at the tectonic window of Kranea, (W. Thessaly, Nothern/ Central Greece) PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Χ. Φασουλάς, Μ. Πρινιωτάκης, Α. Ν. Σφέικος, W. Frisch 275-291
Internal structure and pseudostratigraphy of the Dramala peridotite massif Pindos mountains, Greece = Εσωτερική δομή και ψευδοστρωματογραφία της περιδοτιτικής μάζας στην περιοχή Δράμαλα της οροσειράς Πίνδου, Ελλάδα PDF
Α. Ράσσιου 293-305
Μελέτη παλαιορηγμάτων του ιουρασικού στην ιόνιο ζώνη της Ηπείρου = Etude des paleofailles jurassiques de la zone ionienne (Epire, Grece) PDF
Βασίλης Καρακίτσιος 307-318
Γεωλογική δομή της ΝΔ Αργολίδας = Geological structure of SW Argolis (Peloponnesus, Greece) PDF
Παναγιώτης Γαϊτανάκης, Α. Δ. Φωτιάδης 319-338
Φάσεις απόθεσης και διαγενετικά φαινόμενα στους ασβεστόλιθους Παντοκράτορα Αργολίδας (περιοχή Τασουλαίικα - Καρναζαίικα) = Depositional facies and diagenetic phenomena in Pantokrator limestones of Argolis peninsula (Tasoulaika - Karnazaiika area) PDF
Μ. Βάρτη-Ματαράγκα, Δ. Ματαράγκας 339-354
Γεωμετρία όξινων πυριγενών Πλάκας Λαυρίου και σχέση μαγματισμού - παραμόρφωσης = Geometry of acid intrusives in Plaka, Laurium and relation between magmatism and deformation PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Δ. Συσκάκης 355-368
Essai d' identification des sources et des vecteurs de l' alimentation en argiles du bassin du Pinde - Olonos pendant le Mesozoique = Η αργιλική ιζηματογένεση στην λεκάνη Ωλονού - Πίνδου κατά το Μεσοζωϊκό: μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πηγής τρο PDF
F. Thiebault, Jean Jacques Fleury 369-386
Παρατηρήσεις επί της δομής των κατώτερων οριζόντων της ενότητας της Τρίπολης στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο = Observations sur la structure des niveaux inferieurs de l' unite de Tripolitza au SE Peloponnese PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Γ. Δ. Δανάμος 387-398
Παρουσία της ηφαιστειοιζηματογενούς σειράς των στρωμάτων Τύρου στα Κύθηρα = The presence of the Tyros beds formation at Kythera island PDF
Γ. Δ. Δανάμος 399-404
Γεωλογική δομή και εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου = Geological structure and evolution of the Nisyros volcano PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας 405-419
Μικροτεκτονικές παρατηρήσεις στους γρανίτες της Ικαρίας = Microstructural observations on the granite of Ikaria island, Aegean sea PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Δ. Θ. Σακελλαρίου, Α. Λεβέντης 421-437
Μικροτεκτονικές παρατηρήσεις στο μεταμορφωμένο σύστημα τηε περιοχής Βαρνάβα - Ραμνούντας, ΒΑ Αττική = Observations on the minor structure of the metamorphic rock of Varnavas - Ramnounda area (NE Attica) PDF
Σ. Γ. Λόζιος 439-453
The metamorphics underlying the plattenkalk carbonates in the Taygetos mts (Southern Peloponnese) = Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο των πλακωδών ασβεστολίθων του Ταϋγετου (Νότια Πελοπόννησος) PDF
G. Kowalczyk, U. Dimitrar 455-467
The origin and emplacement of the Vrondou granite, Serres, NE Greece = Προέλευση και γεωλογική τοποθέτηση του γρανίτη της Βροντούς (Σέρρες, ΒΑ Ελλάδα) PDF
Κ. Κολοκοτρώνη, J. E. Dixon 469-483
Passive margin sedimentation and collapse in the Neotethys of S. Greece = Ιζηματογένεση παθητικού ηπειρωτικού περιθωρίου και καταστροφή της Νεοτηθύος στη Νότια Ελλάδα PDF
P. D. Clift, A.H.F. Robertson 485-490
Nouvelles donnees sur la paleogeographie Mesozoique du domaine vardarien: les bassins d' Almopias et de Peonias (Macedoine, Hellenides internes septentrionales) = Νέα δεδομένα για την παλαιογεωγραφία της ζώνης Αξιού κατά το Μεσοζωϊκό: λεκάνες Αλμωπίας και PDF
Α. Στάης, J. Ferriere 491-507
Preliminary geotectonic interpretation of the East Mediterranean chain and the Hellenic arc = Προκαταρκτική γεωτεχνική ερμηνεία της υποθαλάσσιας ράχης της Ανατολικής Μεσογείου και του ελληνικού τόξου PDF
I. Finetti, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ben A. Del, Π. Καρβέλης 509-526
[Εισαγωγικά του τόμου 25, τεύχους 1] PDF
Ανωνύμως 0-19
Η γεωλογία στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη = The aspect of geology in the poetry of G. Seferis PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Φουσέκη 21-29


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα