Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991)

Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (5ο : 24-27 Μαΐου 1990 Θεσσαλονίκη)
Congress of the Geological Society of Greece (5th : May 24-27, 1990 : Thessaloniki)

Πίνακας Περιεχομένων

Νεοτεκτονικές μακροπτυχές στην περιοχή Φιλιατρών (δυτική Μεσσηνία, Πελοπόννησος) = Neotectonics macrofolds in the area of Filiatra (W.Messinia, Peloponnesus - Greece)
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης
PDF
19-38
Συμβολή στη γνώση της νεοτεκτονικής δομής της Χερσονήσου Γερολιμένα - Μεζάπου (μέσα Μάνη) = Contribution to the Knowledge of the neotectonic structure of the Gerolimenas - Mezapou, Peninsula (Mani)
Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης
PDF
39-56
Νεώτερα στοιχεία για τη στρωματογραφία και την τεκτονική των πλειο - πλειστοκαινικών αποθέσεων της περιοχής Πρέβεζαας = New data on the stratigraphy and structure of the Plio - pleistocene deposits in the area of Preveza
Θ. Ροντογιάννης, Α. Μέττος, Π. Πάσχος, Χαράλαμπος Γεωργίου
PDF
57-70
Νέα δεδομένα στη γεωλογία των νεογενών αποθέσεων της βόρειας Ευβοιας = Νew geological data of the neogene deposits of N.Euboea
Α. Μέττος, Θ. Ροντογιάννης, Π. Πάσχος, Χαράλαμπος Γεωργίου
PDF
71-83
Ανάπτυξη μεθόδου για τον καθορισμό του γεωλογικού χαρακτήρα γραμμικών στοιχείων που ανιχνεύονται στις δορυφορικές εικόνες Landsat με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή = A computer assisted method for the determination of the geological character of inea
Ε. Ι. Φωκάς, , Ν. Βούλγαρης, Γ. Α. Καραντώνης
PDF
85-99
Rock 1: ένα πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων από επιφάνειες ασυνέχειας σε Quick Basic για PC Combatibles = Rock 1 : A program for statistical analysis of discontinuity planes in Quick Basic for PC and Combatibles
Οδ. Χρήστου
PDF
101-118
Νεοτεκτονική δομη και εξέλιξη της Θεσσαλίας = Neotectonics and structural evolution of Thessaly
Riccardo Caputo, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
119-133
Structural and geomogrhological characteristics expressing strike - slip motion on the central parta of the North anatolian fault zone around miksar, Turkey = Tεκτονικά και γεωμογφολιγικά χαρακτηριστικά ενδεικτά κίνησης οριζόντιας μετατόπισης στο κεντρικό
S. Z. Tutkun, O. Tatar, H. Temiz, Graham R. Park
PDF
135-145
Το καθεστώς τεκτονικών τάσεων στην περιοχή των σεισμών του Φεβρουαρίου - Μάρτιο 1981 του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου = Τhe state of the tectonic stresses in the area of the eastern Corinth gulf earthquakes of February - March 1981
Ζαφείριος Α. Καροτσιέρης
PDF
147-162
Νεοτεκτονική εξέλιξη της χερσονήσου της Κυλλήνης (Β.Δ Πελλοπόνησος) = Neotectonic evolutation of the Kyllini peninsula (NW. Peloponnesus)
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Γ. Δ. Δανάμος, Ε. Λόγος, Ι. Φουντούλης, Ε. Αδαμοπούλου
PDF
163-176
Παρατηρήσεις στην κινηματική και δυναμική εξέλιξη των νεοτεκτονικών λεκανών της Ανατολικής Κορινθίας = Observations on th kinematic and dynamic evolution of neotectonic basins in Eastern Corinthia (Greece)
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Χρήστος Ι. Σιδέρης
PDF
177-191
Active tectonic forces in the Aegean area = Ενεργές Τεκτονικές Δυνάμεις στην Περιοχή του Αιγαίου
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
PDF
195-204
Εvidence for a stochastic model of global seismicity = Ενδείξεις για ένα στοχαστικό μοντέλο παγκόσμιας σεισμικότητας
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Κ. Β. Μπαγιάτης, Χρήστος Χ. Κουκουβίνος
PDF
205-216
Μερικά γεωδυναμικά συμπεράσματα από την τομογραφία της αναστροφής των χρονικών υπολειμμάτων των Ρ- κυμάτων στο χώρο του Αιγαίου = Some geodynamic implications from the tomographic inversion of P- wave travel time residuals in Aeagean region
C. N. Ligdas, I. G. Main
PDF
217-224
Average regional seismic strain release rates in the Patrahikos - Saronikos Gulfs (Central Greece) based on historical instrumental data = Ρυθμός παραμόρφωσης και έκλυσης σεισμικής ροπής στον Πατραϊκό - Σαρωνικό κόλπο
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
PDF
225-238
Paleomagnetism of late tertiary and plio - pleistocene formations from Northern Greece = Παλαιομαγνητική μελέτη των σχηματισμών του Ανώτ. Τριτογενούς και Πλειο -Πλειοστοκαίνου της Β. Ελλάδος
M. Westphal, Δ. Κοντοπούλου, , Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
239-250
Συσχέτιση βαρυμετρικών παρατηρήσεων και της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού Καλαμάτας (13-9-1986) = Correlation between gravity observations and the aftershock sequence of the kalamata earthpuake (13 - 9 - 1986)
Κ. Ζ. Δημόπουλος, Ε. Λάγιος
PDF
251-270
Relations between the seismicity and th tectonics in a global scale = Σχέση μεταξύ της σεισμικότητας και της τεκτονικής σε παγκόσμια κλίμακα
θεόδωρος Μ. Τσάπανος
PDF
271-285
Πτώση τάσης των μεγάλων σεισμών στην Ελλάδα = Stress drop of large earthquake in Greece
Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
PDF
287-293
Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά τον σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 στην χερσόνησο της Κυλλήνης (Β. Δ. Πελλοπόνησος, Ελλάδα) = Macroseismic observations after the earthquake of October 16th 1988 in Kyllini peninsula ( N. W. Peloponnesus, Greece)
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Ε. Λόγος, Γ. Δ. Δανάμος, Δ. Φουντούλης, Ε. Αδαμοπούλου
PDF
313-328
Μοντέλο γεωλογικής ερμηνείας του Νοτιοδυτικού τμήματος της λεκάνης του Αξιού με την ερμηνεία σεισμικών ανάκλασης = A geological model of the Southwest sector of Axios basin as deduced by th interrpretation of seismic reflection lines
Μάρκος Ζ. Λουκογιαννάκης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
329-345
Γεωφυσική μελέτη της δομής του άνω φλοιού στην περιοχή της Ορεστιάδας, Ανατολική Ροδόπη = Geophysical study of the upper crust structure in Orestias area , Eastern Rhodope
Φωτεινή Μαλτέζου, Μάρκος Ζ. Λουκογιαννάκης, Δ. Ευγένης
PDF
347-356
Εκτίμηση της θερμικής κατάστασης και του πάχους της λιθόσφαιρας στο Αιγαίο = Estimated thermal state and thickness of the Aegean lithosphere
Ευστάθιος Χιώτης
PDF
357-361
Paleomagnetism of the Nea Santa Phyolites and comparison with the Pelagonian Permotriassic = Παλαιομαγνητική μελέτη των ρυολίθων της Ν. Σάντας και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα του Περμο-Τριαδικού της Πελαγονικής ζώνης
J. P. Lauer, Δ. Κοντοπούλου
PDF
369-379
Multiphase paleomagnetic evolution of the Chalkidiki ophiolitc belt ( Greece). Geotectonic implications = Παλαιομαγνητικές έρευνες κατά μήκος της ζώνης των οφειολίθων της Χαλκιδικής
, Δ. Κοντοπούλου, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, M. Westphal
PDF
381-392
Μαγνητοτελλουρική έρευνα δομής του γεωθερμικού πεδίου Νίσυρου = Τhe structure of the Nisyros geothermal field deduced from a magnetotelluric survey
Ε. Λάγιος
PDF
393-407
Η γεωθερμική έρευνα στη λεκάνη της Μυγδονίας = Geothermal exploration in the Mygdonia basin
Γ. Τραγανός
PDF
409-424