Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991)

Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (5ο : 24-27 Μαΐου 1990 Θεσσαλονίκη)
Congress of the Geological Society of Greece (5th : May 24-27, 1990 : Thessaloniki)

Πίνακας Περιεχομένων

Νεοτεκτονικές μακροπτυχές στην περιοχή Φιλιατρών (δυτική Μεσσηνία, Πελοπόννησος) = Neotectonics macrofolds in the area of Filiatra (W.Messinia, Peloponnesus - Greece) PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης 19-38
Συμβολή στη γνώση της νεοτεκτονικής δομής της Χερσονήσου Γερολιμένα - Μεζάπου (μέσα Μάνη) = Contribution to the Knowledge of the neotectonic structure of the Gerolimenas - Mezapou, Peninsula (Mani) PDF
Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης 39-56
Νεώτερα στοιχεία για τη στρωματογραφία και την τεκτονική των πλειο - πλειστοκαινικών αποθέσεων της περιοχής Πρέβεζαας = New data on the stratigraphy and structure of the Plio - pleistocene deposits in the area of Preveza PDF
Θ. Ροντογιάννης, Α. Μέττος, Π. Πάσχος, Χαράλαμπος Γεωργίου 57-70
Νέα δεδομένα στη γεωλογία των νεογενών αποθέσεων της βόρειας Ευβοιας = Νew geological data of the neogene deposits of N.Euboea PDF
Α. Μέττος, Θ. Ροντογιάννης, Π. Πάσχος, Χαράλαμπος Γεωργίου 71-83
Ανάπτυξη μεθόδου για τον καθορισμό του γεωλογικού χαρακτήρα γραμμικών στοιχείων που ανιχνεύονται στις δορυφορικές εικόνες Landsat με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή = A computer assisted method for the determination of the geological character of inea PDF
Ε. Ι. Φωκάς, , Ν. Βούλγαρης, Γ. Α. Καραντώνης 85-99
Rock 1: ένα πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων από επιφάνειες ασυνέχειας σε Quick Basic για PC Combatibles = Rock 1 : A program for statistical analysis of discontinuity planes in Quick Basic for PC and Combatibles PDF
Οδ. Χρήστου 101-118
Νεοτεκτονική δομη και εξέλιξη της Θεσσαλίας = Neotectonics and structural evolution of Thessaly PDF
Riccardo Caputo, Σπυρίδων Β. Παυλίδης 119-133
Structural and geomogrhological characteristics expressing strike - slip motion on the central parta of the North anatolian fault zone around miksar, Turkey = Tεκτονικά και γεωμογφολιγικά χαρακτηριστικά ενδεικτά κίνησης οριζόντιας μετατόπισης στο κεντρικό PDF
S. Z. Tutkun, O. Tatar, H. Temiz, Graham R. Park 135-145
Το καθεστώς τεκτονικών τάσεων στην περιοχή των σεισμών του Φεβρουαρίου - Μάρτιο 1981 του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου = Τhe state of the tectonic stresses in the area of the eastern Corinth gulf earthquakes of February - March 1981 PDF
Ζαφείριος Α. Καροτσιέρης 147-162
Νεοτεκτονική εξέλιξη της χερσονήσου της Κυλλήνης (Β.Δ Πελλοπόνησος) = Neotectonic evolutation of the Kyllini peninsula (NW. Peloponnesus) PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Γ. Δ. Δανάμος, Ε. Λόγος, Ι. Φουντούλης, Ε. Αδαμοπούλου 163-176
Παρατηρήσεις στην κινηματική και δυναμική εξέλιξη των νεοτεκτονικών λεκανών της Ανατολικής Κορινθίας = Observations on th kinematic and dynamic evolution of neotectonic basins in Eastern Corinthia (Greece) PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Χρήστος Ι. Σιδέρης 177-191
Active tectonic forces in the Aegean area = Ενεργές Τεκτονικές Δυνάμεις στην Περιοχή του Αιγαίου PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος 195-204
Εvidence for a stochastic model of global seismicity = Ενδείξεις για ένα στοχαστικό μοντέλο παγκόσμιας σεισμικότητας PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Κ. Β. Μπαγιάτης, Χρήστος Χ. Κουκουβίνος 205-216
Μερικά γεωδυναμικά συμπεράσματα από την τομογραφία της αναστροφής των χρονικών υπολειμμάτων των Ρ- κυμάτων στο χώρο του Αιγαίου = Some geodynamic implications from the tomographic inversion of P- wave travel time residuals in Aeagean region PDF
C. N. Ligdas, I. G. Main 217-224
Average regional seismic strain release rates in the Patrahikos - Saronikos Gulfs (Central Greece) based on historical instrumental data = Ρυθμός παραμόρφωσης και έκλυσης σεισμικής ροπής στον Πατραϊκό - Σαρωνικό κόλπο PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος 225-238
Paleomagnetism of late tertiary and plio - pleistocene formations from Northern Greece = Παλαιομαγνητική μελέτη των σχηματισμών του Ανώτ. Τριτογενούς και Πλειο -Πλειοστοκαίνου της Β. Ελλάδος PDF
M. Westphal, Δ. Κοντοπούλου, , Σπυρίδων Β. Παυλίδης 239-250
Συσχέτιση βαρυμετρικών παρατηρήσεων και της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού Καλαμάτας (13-9-1986) = Correlation between gravity observations and the aftershock sequence of the kalamata earthpuake (13 - 9 - 1986) PDF
Κ. Ζ. Δημόπουλος, Ε. Λάγιος 251-270
Relations between the seismicity and th tectonics in a global scale = Σχέση μεταξύ της σεισμικότητας και της τεκτονικής σε παγκόσμια κλίμακα PDF
θεόδωρος Μ. Τσάπανος 271-285
Πτώση τάσης των μεγάλων σεισμών στην Ελλάδα = Stress drop of large earthquake in Greece PDF
Γιώργος Φ. Καρακαϊσης 287-293
Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά τον σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 στην χερσόνησο της Κυλλήνης (Β. Δ. Πελλοπόνησος, Ελλάδα) = Macroseismic observations after the earthquake of October 16th 1988 in Kyllini peninsula ( N. W. Peloponnesus, Greece) PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Ε. Λόγος, Γ. Δ. Δανάμος, Δ. Φουντούλης, Ε. Αδαμοπούλου 313-328
Μοντέλο γεωλογικής ερμηνείας του Νοτιοδυτικού τμήματος της λεκάνης του Αξιού με την ερμηνεία σεισμικών ανάκλασης = A geological model of the Southwest sector of Axios basin as deduced by th interrpretation of seismic reflection lines PDF
Μάρκος Ζ. Λουκογιαννάκης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης 329-345
Γεωφυσική μελέτη της δομής του άνω φλοιού στην περιοχή της Ορεστιάδας, Ανατολική Ροδόπη = Geophysical study of the upper crust structure in Orestias area , Eastern Rhodope PDF
Φωτεινή Μαλτέζου, Μάρκος Ζ. Λουκογιαννάκης, Δ. Ευγένης 347-356
Εκτίμηση της θερμικής κατάστασης και του πάχους της λιθόσφαιρας στο Αιγαίο = Estimated thermal state and thickness of the Aegean lithosphere PDF
Ευστάθιος Χιώτης 357-361
Paleomagnetism of the Nea Santa Phyolites and comparison with the Pelagonian Permotriassic = Παλαιομαγνητική μελέτη των ρυολίθων της Ν. Σάντας και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα του Περμο-Τριαδικού της Πελαγονικής ζώνης PDF
J. P. Lauer, Δ. Κοντοπούλου 369-379
Multiphase paleomagnetic evolution of the Chalkidiki ophiolitc belt ( Greece). Geotectonic implications = Παλαιομαγνητικές έρευνες κατά μήκος της ζώνης των οφειολίθων της Χαλκιδικής PDF
, Δ. Κοντοπούλου, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, M. Westphal 381-392
Μαγνητοτελλουρική έρευνα δομής του γεωθερμικού πεδίου Νίσυρου = Τhe structure of the Nisyros geothermal field deduced from a magnetotelluric survey PDF
Ε. Λάγιος 393-407
Η γεωθερμική έρευνα στη λεκάνη της Μυγδονίας = Geothermal exploration in the Mygdonia basin PDF
Γ. Τραγανός 409-424


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα