Τόμ. 37 (2005)

Πίνακας Περιεχομένων

Σεισμικότητα και τεκτονικά χαρακτηριστικά του ΒΑ Αιγαίου πελάγους και των γειτονικών περιοχών = Sismicity and seismotectonic characteristics of NE Aegean sea and its surrounding lands
Αναστασία Α. Κυρατζή, Χριστόφορος Μπενετάτος, Ζ. Ρουμελιώτη
PDF
9-18
Νεοτεκτονική δομή της Σαμοθράκης σε σχέση με το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας = Neotectonics of Samothraki island (NE Aegean, Greece) in relation to the North Anatolian fault
Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Σ. Βαλκανιώτης, Akin Kurcel, Γ. Παπαθανασίου, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος
PDF
19-28
Γεωμορφολογικές έρευνες στη νήσο Σαμοθράκη: η εξέλιξη του υδρογραφικού δικτύου. = Geomorphology of Samothrace island, NE Aegean sea, Greece: the drainage network evolution
Κ. Βουβαλίδης, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Κ. Αλμπανάκης
PDF
29-37
Ολοκαινική στρωματογραφία και μορφολογική εξέλιξη του Δυτικού χαμηλού τμήματος της νήσου της Σαμοθράκης. = Holocene stratigraphy of the western part of Samothrace island (Northj-East Aegean, Greece)
Κ. Βουβαλίδης, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Κ. Αλμπανάκης, Π. Τσούρλος
PDF
38-50
Αναπαράσταση της παράκτιας παλαιογεωγραφίας τα τελευταία 8000 χρόνια στην περιοχή του προϊστορικού οικισμού "Μικρό Βούνι" νήσου Σαμοθράκης = Reconstruction of the coastal palaioenvironments in front of "Mikro Vouni" prehistorical settlement, Smothrace isl
Κ. Βουβαλίδης, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Κ. Αλμπανάκης, Δ Μάτσας
PDF
51-61
Τα ορυκτά της αν. Μακεδονίας - Θράκης: γεωλογικό πλαίσιο και προοπτικές γεωτουριστικής ανάπτυξης. = The minerals of E. Macedonia and W. Thrace (NE Greece): geological framework and potential for geotouristic development
Π. Βουδούρης
PDF
62-77
Μεταμόρφωση υποπρασινοσχιστολιθικής ως πρασινοσχιστολιθικης φάσης μεταηφαιστιτών της θρακικής περιροδοπικής ζώνης = Subgreenschist to greenschist facies metamorphism of metavolcanics of circum-Rhodope belt in Thrace
Α. Μαγκανάς
PDF
78-89
Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης = Industrial, agricultural and environmental uses of the natural zeolites of Thrace
Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Νίκος Καντηράνης
PDF
90-101
Εκτίμηση της τρωτότητας στη ρύπανση των υπογείων υδροφορέων της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη χρήση των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, πολυκριτηριακής ανάλυσης και ασαφούς λογικής = Evaluation of groundwater vulnerability to pollution in the
Α. Γκεμιτζή, Χ. Πεταλάς, Β. Α. Τσιχριντζής, Β. Πισινάρας, Π. Γεωργιάδης
PDF
102-126
Μορφοτεκτονική - σεισμοτεκτονική μελέτη των ρηγμάτων Στρατωνίου - Βαρβάρας και Γοματίου - Μεγάλης Παναγίας (Ανατολική Χαλκιδική) = Morphotectonics and seismotectonics of th Stratoni - Barbara and Gomati - Megali Panagia active fault (Eastern Chalkidiki, N
Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Α. Μιχαηλίδου, Θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
127-142
Structural evolution and kinematics in the contact zone between serbomacedonian and rhodope massifs, central Macedonia, Greece = Τεκτονική εξέλιξη και κινηματική της Ζώνης επαφής μεταξύ της Σερβομακεδονικής και ροδοπικής μάζας, κεντρική Μακεδονία
Σ. Κοκκάλας, Π. Ξυπολιάς, Ιωάννης Κουκουβέλας
PDF
143-152
Γεωλογική, πετρολογική και παλαιοντολογική μελέτη του σπηλαίου της Μαρώνειας στουσ ηωκαινικούς νουμμουλιτοφόρους ασβεστόλιθους στη Θράκη = Geological, petrological, palaeontological study at the Maronia cave in the eocene, nummulitic limestone in western
Β. Μέλφος, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Α. Χατζοπούλου, Α. Βασιλειάδου, Γ. Λαζαρίδης, Μ. Βαξεβανόπουλος, Μ. Συρίδης, Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
153-167
Παρατηρήσεις επί των δίσκων του σπηλαίου του Κύκλωπα Πολύφημου στη Μαρώνεια (νομός Ροδόπης) = Observations on the shields of the Cyclop Polyphemus cave - Maronia (Thrace, Greece)
Θ. Γ. Λαζαρίδης
PDF
168-178
Εθνική πολιτική αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών - Επαντύκ στη Θράκη = National policy for the strengthening of existing sttructures against earthquake damage (NPSES) in Thrace
Κ. Μπαλτζοπούλου, Α. Πλέσιας, Ε. Γαλούσης
PDF
179-193
The Troy fault = Το ρήγμα της Τροίας
S. Z. Tutkun, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
194-200
Landscape response to the tectonic uplift of Crete, Greece = Η ανταπόκριση του αναγλύφου στην τεκτονική ανύψωση της Κρήτης
Χ. Φασουλάς, Μ. Νικολακάκης
PDF
201-217
3-D numerical modeling of overlapping normal fault segments: a case study from Megalopolis basin, Peloponnese, Greece = 3-D αριθμητική προσομοίωση επικαλυπτόμενων τμημάτων κανονικών ρηγμάτων: ένα παράδειγμα από τη λεκάνη της Μεγαλόπολης, Πελοπόννησης, Ελλ
Γ. Σούρλας, Σ. Κοκκάλας, Ιωάννης Κουκουβέλας
PDF
218-231
Σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα της δυτικής Μακεδονίας = Seismicity and seismic hazard of west Macedonia
Θεόδωρος Μ. Τσάπανος
PDF
232-244
Seismicity patterns before the occurrence of the 13 May 1995, M6.6 Kozani - Grevena earthquake = Εξέλιξη της Σεισμικότητας πριν από τη γένεση του σεισμού της 13ης Μαΐου 1995, Μ=6.6 στην Περιοχή Κοζάνης - Γρεβενών
Β. Γ. Καρακώστας
PDF
245-253
Patterns of seismicity in the area of Indonesia: considerations of the giant Sumatra earthquake (26/12/2004. Μw=9,3) = Σεισμικότητα της Ινδονησίας. Μελέτη του ισχυρότατου σεισμού της Σουμάτρας (26/12/2004. Μw=9,3)
Θεόδωρος Μ. Τσάπανος
PDF
254-264