Τόμ. 34, Αρ. 6 (2002)

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με έμφαση στην συμβολή των Γεωεπιστημών στην ανάπτυξη (9ος : Σεπτέμβριος 2001 : Αθήνα)

Πίνακας Περιεχομένων

"Εισαγωγικά, Πρόλογος, Περιεχόμενα"
Anonymous
PDF
0
Η γεωπεριβαλλοντική διάσταση της ελληνικής μυθολογίας = The geoenvironmental dimension of greek mythology
Ηλίας Δ. Μαριολάκος
PDF
2065 - 2086
Η στρωματο - τεκτονική εξέλιξη του ελλλαδικού χώρου : η πολυπλοκότητα του και η ανάγκη της περαιτέρω γεωλογικής διερεύνησης του = The stratigraphic and tectonic evolution of hellenic region : the complication of it and the necessity of its further geologi
Γ. Κατσικάτσος
PDF
2089 - 2098
The Paikon massif revisited, comments on the late Cretaceous - Paleogene geodynamics of the Axios - Vardar zone : how many Jurassic ophiolitic basins? (Hellenides, Macedonia, Greece) = Η μάζα του Πάϊκου, σχόλια για την γεωδυναμική της ζώνης του Αξιού κατά
Jacques Mercier, P. Vergely
PDF
2099 - 2111
Τεκτονική εξέλιξη του Ελληνικού Ορογενούς : γεωμετρία και κινηματική της παραμόρφωσης = Tectonic evolution of the Hellenic Orogen : geometry and kinematics of deformations
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
2113 - 2126
Magmatic emplacement of northwestern Greece ophiolites = Μαγματική τοποθέτηση των οφιολίθων στη ΒΔ Ελλάδα
Jan H. Brunn, Ι. Αργυριάδης, J. Braud
PDF
2127 - 2132
Φυσική γεωγραφία - γεωμορφολογία : ένας κατ' εξοχήν περιβαλλοντικός επιστημονικός κλάδος σε αναζήτηση νέων ρόλων και πεδίων εφαρμογής = Physical geography - geomorphology : a special environmental scientific branch in search of new roles and application f
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
PDF
2133 - 2139
New tendencies and advances in modern stratigraphical research = Απόψεις, νέες τάσεις και προοπτικές της στρωματογραφικής έρευνας στην Ελλάδα
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
2141 - 2148
Η γεωλογική μελέτη του θαλάσσιου πυθμένα και των υποστρωμάτων του και οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις (με έμφαση στην περιοχή της Υφαλοκρηπίδας) = The geological study of the sea bottom and subbottom and the recent research trends (with emphasis on the co
Κ. Δ. Περισοράτης
PDF
2149 - 2167
Petrology of the ultra - high pressure metamorphic Kimi complex in Rhodope (N.E. Greece) : a new insight into the Alpine geodynamic evolution of the Rhodope = Πετρολογία των υπερψηλών πιέσεων του μεταμορφωμένου συμπλέγματος της Κύμης (Ροδόπη, ΒΑ Ελλάδα) :
Ε. Μπόσκος
PDF
2169 - 2188
Remnants of pre - alpidic crystalline basement in the external Hellenides = Υπολειμματικοί σχηματισμοί προαλπικού κρυσταλλικού υποβάθρου στις εξωτερικές Ελληνίδες
E. Seidel
PDF
2189 - 2190
Geodynamics and evolution of the Miocene mineralization in the Cycladic - Pelagonian belt, Hellenides = Γεωδυναμική και εξέλιξη των μειοκαινικών μεταλλοφοριών στο χώρο των Κυκλάδων και της Πελαγονίκης
Νίκος Σ. Σκαρπέλης
PDF
2191 - 2206
Συμβολή της γεωχημείας στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε εδαφικά και υδατικά συστήματα και στην εφαρμογή μεθοδολογιών εξυγίανσης = The contribution of geochemistry in the assessment of environmental conditions in soils and aquatic systems and
Σωτήριος Π. Βαρνάβας
PDF
2207 - 2217
Η σημασία χρησιμοποίησης γεωφυσικών μεθόδων στη διερεύνηση ρηχών φυσικών ή τεχνητών δομών = The importance of using geophysical methods in shallow investigations for natural or artificial structures
Ταξιάρχης Παπαδόπουλος
PDF
2219 - 2235
Ενεργός τεκτονική του Αιγαίου και των γύρω περιοχών = Active tectonics in the Aegean and surrounding area
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
PDF
2237 - 2253
Διάδοση ενεργών ρηγμάτων σε προσχωματικές αποθέσεις = Fault rupture propagation through soft soil covers
Γεώργιος Μπουκοβάλας, Δημήτριος Λουκίδης, Κωνσταντίνος Αντωνίου
PDF
2255 - 2262
Τεχνική γεωλογία : εξέλιξη και προοπτικές = Engineering geology : development and perspectives
Γεώργιος Χ. Κούκης
PDF
2263 - 2274
Έλεγχος της ρύπανσης και τεχνικές απορρύπανσης υδροφόρων = Pollution control and clean up technics of contaminated aquifers
Γεώργιος Α. Καλλέργης
PDF
2275 - 2302
Σύντομος απολογισμός και γενική ανακεφαλαίωση των εργασιών που παρουσιάστηκαν στις θεματικές ενότητες της γενικής γεωλογίας, τεκτονικής, γεωμορφολογίας, παλαιοντολογίας, στρωματογραφίας, θαλάσσιας γεωλογίας και ιζηματολογίας
Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης
PDF
2305 - 2308
Συνοπτική παρουσίαση των εργασιών που παρουσιάστηκαν στους τομείς : ορυκτολογία - πετρολογία - κοιτασματολογία - γεωχημεία - βιομηχανικά ορυκτά - ενεργειακές πρώτες ύλες
Β. Περδικάτσης
PDF
2309 - 2311
Συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων των επιστημονικών εργασιών της συνεδρίας της σεισμολογίας
Γ. Ν. Σταυρακάκης
PDF
2313