Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Clift, P. D.

 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Tectonic evolution of the Mesozoic - Cenozoic Pindos ocean: Greece = Τεκτονική εξέλιξη του Μεσοζωϊκού - Καινοζωϊκού ωκεανού της Πίνδου (Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Passive margin sedimentation and collapse in the Neotethys of S. Greece = Ιζηματογένεση παθητικού ηπειρωτικού περιθωρίου και καταστροφή της Νεοτηθύος στη Νότια Ελλάδα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Passive margin sedimentation and collapse in the neotethys of S. Greece (abstracts) = Ιζηματογέννεση παθητικού ηπειρωτικού περιθωρίου και καταστροφή της Νεοτηθύος στη Νότια Ελλάδα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Sentimentological evolution of mesozoic-early tertiary small ocean basins in the eastern mediterranean neotethys (abstracts) = Ιζηματολογική εξέλιξη μικρών ωκεάνιων λεκανών της Νεοτηθύος στην ανατολική Μεσόγειο κατά το Μεσοζωϊκό -Κατώτερο τριτογενές .
  Λεπτομέρειες  PDF