Εξώφυλλο

Η διαπερατότητα στη ζώνη θεμελίωησς ενός χωμάτινου φράγματος, η περίπτωση του φράγματος Σολέας

Αναστάσιος Ανδρέου

Περίληψη


Στο Α μέρος παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση της διαπερατότητας στη ζώνη θεμελίωσης ενός φράγματος. Συγκεκριμένα, στο 1 ο κεφάλαιο δίνεται η ερμηνεία της διαπερατότητας και πως αυτή συσχετίζεται με το συντελεστή υδραυλικής αγωγιμότητας, καθώς και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν. Στο 2 ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σημασία που έχει η διαπερατότητα στην επιλογή της θέσης θεμελίωσης ενός φράγματος και πώς αυτή επηρεάζει τη γενική ευστάθεια του ίδιου του φράγματος αλλά και των συνοδών έργων του. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια
προσομοίωσης της υπόγειας ροής του νερού κάτω από το φράγμα με τη χρήση των δικτύων ροής. Τέλος, αναφέρονται οι μέθοδοι στεγανοποίησης που χρησιμοποιούνται με σκοπό να εξασφαλίσουν τη στεγανότητα του υποβάθρου και τον περιορισμό των διαφυγών νερού. Στο 3 ο κεφάλαιο αναφέρονται οι επί τόπου δοκιμές που εκτελούνται για τον προσδιορισμό της διαπερατότητας και για τον υπολογισμό του συντελεστή υδραυλικής αγωγιμότητας. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι δοκιμές εισπίεσης νερού κατά Lugeon που είναι και η μέθοδος που εφαρμόζεται σε βραχώδεις σχηματισμούς. Στο Β μέρος (4 ο , 5 ο , 6 ο και 7 ο κεφάλαιο), αναπτύσσονται τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της θέσης του φράγματος Σολέας. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται και επεξεργάζονται, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη διαπερατότητα στη θέση θεμελίωσης του φράγματος και τα αποτελέσματα των μέτρων στεγανοποίησης που εφαρμόστηκαν.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.