Εξώφυλλο

Διερεύνηση των δυνατοτήτων της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην αξιοποίηση-εκμετάλλευση των στρατιωτικών γεω-πληροφοριών. Περιοχή εφαρμογής, η νήσος Κύπρος

Σάββας Χρυσουλίδης

Περίληψη


Σκοπός της διατριβής ήταν να παρουσιαστούν και να μελετηθούν με προσοχή, εκείνες οι παράμετροι που οδηγούν σε έγκαιρες και ακριβείς γεω-πληροφορίες (GeoIntelligence) , οι οποίες δύνανται να παρέχουν σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα σε όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής διαδικασίας. Αποσαφηνίστηκε ότι οι γεω - πληροφορίες  (GeoIntelligence) συνδράμουν ως καθοριστικός παράγοντας στον πολλαπλασιασμό της μαχητικής ισχύος  και κατά επέκταση στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Ως περιοχή εφαρμογής επιλέχθηκε η νήσος Κύπρος, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει στο μέγεθος και  τη γεωμορφολογία της, συνδυάζοντας το έντονο με το ομαλό ανάγλυφο, πληθώρα αιγιαλών και δυνατότητα συνολικής παρατηρήσεως των γεω-πληροφοριών που επιλέχτηκαν να διερευνηθούν. Τα πληροφοριακά επίπεδα είναι συνολικά δέκα (10) και επιλέχτηκαν με γνώμονα την βαρύτητα που έχουν, το κάθε επίπεδο ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους ,στον σχεδιασμό και στην διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Επισημάνθηκε ότι η χρήση της ψηφιακής χαρτογράφησης δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι θα αντικαταστήσει την χρήση του χάρτη όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η χρησιμοποίηση της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών/ΓΣΠ (γενικότερα ως κομμάτι της ψηφιακής χαρτογράφησης), εντάσσονται στις παρεχόμενες δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για την ενίσχυση - εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της ανάλυσης εδάφους (terrain analysis)  και γενικότερα των γεω – πληροφοριών (GeoIntelligence).

The aim of this thesis was to carefully examine and present the parameter that lead to valid and accurate geo-information(Geointelligence),which provide important potentials and advantages throughout the operational procedure. It was made clear that geo-information(Geointelligence) contribute as a crucial factor in the multiplication of combat power and the dominance of the country’s national security. As territory of application the island of Cyprus was chosen due to the particularity of the size and its geomorphology,combining intense terrain with the smooth one as well as plenty of coast line and the potential to sudy all the geo-information that were chosen so as to be examined.The informatio levels are totally 10 and were selected according to the gravity that each one has individually as well as their combination among them in the planning of military operations. It was point out that the use of digital mapping should not be considered replacing the use if a map as we know up to date.The use of  telesensing and geographic information systems(generally as part of digital mapping)are included in the provided potential that modern technology offers for the reinforcement and modernization of the Greek army in the field of terrain analysis and Geointelligence.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.