[Εξώφυλλο]

Γεωλογική δομή και τεκτονική ανάλυση του Τεκτονικού Καλύμματος του Βερμίου = Geological structure and structural analysis of the Vermion Nappe.

Γεώργιος Αλέξανδρος Γεωργιάδης

Περίληψη


Το Τεκτονικό Κάλυμμα του Βερμίου (ΤΚΒ) εντοπίζεται στο όρος Βέρμιο, στο όριο Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Με βάση τα νέα δεδομένα υπαίθρου το ΤΚΒ συγκροτείται, από κάτω προς τα πάνω, από ερυθρούς ρουδίτες ηλικίας Απτίου – Αλβίου και από κροκαλοπαγή, ασβεσταρενίτες και ασβεστόλιθους ηλικίας Άνω Κρητιδικού. Το ΤΚΒ υπέρκειται τεκτονικά τόσο στα Ανωκρητιδικά ιζήματα όσο και σε ένα Ιουρασικής ηλικίας, σχιστολιθικό μείγμα (mélange) της Πελαγονικής Ζώνης. Υπολειμματικά τεμάχη από προ-Ανωκρητιδικά πετρώματα, που περιλαμβάνουν μετα-κλαστικά, οφιόλιθους, σχιστόλιθους και ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους, βρίσκονται στη βάση του καλύμματος, τεκτονικά σφηνωμένα ανάμεσα στο ΤΚΒ και τα υποκείμενα πετρώματα. Η τοποθέτηση αυτών των πετρωμάτων έγινε ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του ΤΚΒ. Τα πετρώματα του ΤΚΒ παρουσιάζουν υπο-οριζόντια γεωμετρία, κλίνωντας με μικρές-ενδιάμεσες γωνίες προς τα ανατολικά ή δυτικά. Σε χαρτογραφική κλίμακα παρουσιάζουν μια πτύχωση σε γενική διεύθυνση Β-Ν. Η βασική εφίππευση του ΤΚΒ αποτελεί μια ζώνη παραμόρφωσης πάχους μερικών μέτρων που γενικά παρουσιάζει υπο-οριζόντια γεωμετρία και κίνηση προς τα Δ-ΔΝΔ. Τέσσερα παραμορφωτικά γεγονότα αναγνωρίστηκαν στην περιοχή μελέτης. Το πρώτο παραμορφωτικό γεγονός, D1, αποτελεί μια συμπίεση σε ΑΒΑ-ΔΝΔ διεύθυνση που χρονολογείται στο Άνω Ιουρασικό – Κάτω Κρητιδικό. Αυτό το παραμορφωτικό γεγονός προκάλεσε στα προ-Ανωκρητιδικά πετρώματα της Πελαγονικής, σφιχτές – υπο-ισοκλινείς πτυχές ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης με φορά προς τα ΔΝΔ και την κύρια φύλλωση (S1) των παραπάνω πετρωμάτων, που είναι παράλληλη στην αρχική τους στρώση (S0). Το παραμορφωτικό αυτό γεγονός συνδέεται με την τοποθέτηση των οφιολίθων πάνω στα Τριαδικά – Ιουρασικά πετρώματα της Πελαγονικής με προέλευση από την ωκεάνια περιοχή του Αξιού. Το δεύτερο παραμορφωτικό γεγονός, D2, χρονολογείται στο Άνω Ιουρασικό – Κάτω Κρητιδικό και αποτελεί μια συμπίεση σε ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση. Αυτό το παραμορφωτικό γεγονός αποτυπώνεται μόνο στα προ-Ανωκρητιδικά πετρώματα της Πελαγονικής, προκαλώντας σφιχτές – κλειστές, ασύμμετρες, ανεστραμμένες πτυχές ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης, με φορά προς τα ΝΑ και κατά θέσεις μια S2 αξονική σχιστότητα. Επιπλέον, αναπτύσσονται διατμητικές ζώνες με γραμμώσεις ολίσθησης ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης και κίνηση προς τα ΝΑ. Το παραμορφωτικό αυτό γεγονός πιθανώς συνδέεται με την τοποθέτηση ενός δεύτερου οφιολιθικού καλύμματος στο δυτικό περιθώριο της Πελαγονικής με προέλευση από τον ωκεάνιο χώρο της Πίνδου. Το τρίτο παραμορφωτικό γεγονός, D3, αποτελεί μια συμπίεση σε ΒΑ-ΝΔ έως Α-Δ συμπίεση που χρονολογείται στο Τριτογενές. Το παραμορφωτικό αυτό γεγονός επηρέασε τα πετρώματα όλων των ενοτήτων της περιοχής προκαλώντας κλειστές-ανοιχτές, ασύμμετρες πτυχές με ΒΔ-ΝΑ έως Β-Ν αξονικές διευθύνσεις. Οι πτυχές αυτές έχουν φορά προς τα ΝΔ – Δ και συνδέονται με μια αξονική σχιστότητα S3 στα πετρώματα της Πελαγονικής, ενώ στο ΤΚΒ και στην Αλμωπία έχουν φορά είτε προς τα δυτικά είτε προς τα ανατολικά και συνδεόνται με την ανάπτυξη μιας αξονικής σχιστότητας S1. Η τοποθέτηση του ΤΚΒ έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αυτού του γεγονότος. Επιπλέον, σε αυτό το παραμορφωτικό γεγονός οφείλεται η λεπίωση και η δημιουργία δίπλοκων (duplexes) στα Τριαδικά – Ιουρασικά μάρμαρα της Πελαγονικής, καθώς και η λεπίωση των πετρωμάτων της Αλμωπίας. Το γεγονός αυτό συνδέεται με την σύγκρουση της πλάκας της Απουλίας με το Ευρασιατικό περιθώριο. Το τέταρτο παραμορφωτικό γεγονός, D4, αποτελεί μια συμπίεση σε διεύθυνση Β-Ν που χρονολογείται στο Άνω Ολιγόκαινο – Κάτω Μειόκαινο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη δημιουργία κλειστών-ανοιχτών πτυχών, αξονικής διεύθυνσης Α-Δ, στα πετρώματα όλων των ενοτήτων της περιοχής, καθώς και την τοπική επαναδραστηριοποίηση των προηγούμενων τεκτονικών επαφών με ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης γραμμώσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια βραδυ-ορογενετική συμπίεση, παράλληλα περίπου στην ορογενετική διεύθυνση των Ελληνίδων.

The Vermion Nappe is located in Mt Vermion, on the border of Western and Central Macedonia. The new field data reveal that the Vermion Nappe comprises, from bottom to top, red-matrix rudites of Aptian – Albian age, and Upper Cretaceous conglomerates, calcarenites and limestones. The Vermion Nappe tectonically overlie both the Maastrichtian flysch and a Jurassic schistose mélange of the Pelagonian Zone. Fragments of pre- Upper Cretaceous rocks, consisting of meta-clastics, ophiolites, schists and recrystallized limestones, were found at the base of the nappe, tectonically wedged between the Vermion Nappe and the underlying rocks. These rocks were emplaced along with the Vermion Nappe. The rocks of the Vermion Nappe are sud-horizontal,dipping with low-medium angles to the east or west. In map-scale these rocks are folded with N-S trending folds. The basal thrust of the Vermion Nappe is a deformation zone with thickness up to a few meters, that is generally sub-horizontal with W-WSW – directed kinematics. Four deformational events are recognized in the study area. The first deformational event, D1, is an ENE-WSW trending compression that is dated in Late Jurassic – Early Cretaceous. This deformational event affected the pre- Upper Cretaceous rocks of the Pelagonian Zone, forming tight – sub-isoclinal, NNW-SSE trending, WSW-verging folds and the main foliation (S1) of the previous rocks, which is parallel to their bedding (S0). This deformational event is associated with the W-ward emplacement of the ophiolitic nappe on the Triassic – Jurassic rocks of the Pelagonian Zone. This ophiolitic nappe originated from the Axios oceanic basin. The second deformational event, D2, is a NW-SE trending compression that is dated in Late Jurassic – Early Cretaceous. This event affected the pre- Upper Cretaceous rocks of the Pelagonian Zone, causing close-tight, asymmetric, overturned, NE-SW trending, SE-verging folds and locally an S2 axial schistosity. Also, shear zones are formed with NW-SE trending lineations and top-to-SE direction of movement. This deformational event is probably associated with the emplacement of a second ophiolitic nappe on the western Pelagonian margin, derived from the Pindos oceanic basin. The third deformational event, D3, is a Tertiary, NE-SW to E-W trending compression. This event affected the rocks of all the units of the study area causing close-open, asymmetric, NW-SE to N-S trending folds. These folds are SW- to W-verging and are associated with an S3 axial schistosity in the Pelagonian Zone, whereas in the Vermion Nappe and the Almopias Zone they are either W-verging or E-verging and are associated with an S1 axial schistosity. The WSW-directed emplacement of the Vermion Nappe took place during this event. Furthermore, the duplexes in the Triassic – Jurassic Pelagonian marbles and the Almopian imbricates were formed during this event. This deformational event was the result of the collision of the Apulia plate with the Eurasian margin. The fourth deformational event, D4, is an N-S trending compression that is dated in Late Oligocene – Early Miocene. During this event, the rocks of all the units in the area were folded with close-open E-W trending folds. Also, the pre-existing tectonic contacts were re-activated locally with NNW-SSE trending lineations. This deformational event is a late-orogenic compression, approximately parallel to the trend of the Hellenides.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Anastopoulos, I., Koykoyzas, K. & Faugeres, L. 1980. Geological map of Greece - 1:50.000 - Kozani sheet.

Anders, B., Reischmann, T., Kostopoulos, D. & Poller, U. 2005. The oldest rocks of Greece: first evidence for a Precambrian terrane within the Pelagonian Zone. Geological Magazine, 143, 41–58, https://doi.org/10.1017/S0016756805001111.

Anders, B., Reischmann, T. & Kostopoulos, D. 2007. Zircon geochronology of basement rocks from the Pelagonian Zone, Greece: Constraints on the pre-Alpine evolution of the westernmost Internal Hellenides. International Journal of Earth Sciences, 96, 639–661, https://doi.org/10.1007/s00531-006-0121-7.

Aslanidis, P. 1989. Ophiolith-Geochemie Und Tektonik Der Westlichen Axios-Zone, N. Griechenland.

Aubouin, J. 1959. Contribution à l’ étude géologique de la Grèce septentrionale: Le confins de l’ Epire et de la Thessalie. Annales Géologique des Pays Hélléniques, 10, 1–525.

Bijon, J. 1982. Géologie et Géochimie Des Formations Volcano-Sédimentaires d’age Jurassique Supérieur et Crétacé de La Région d’Edessa (Grèce, Province de Pella). Universite de Paris sud, Orsay.

Braud, J. 1967. Stratigraphie, Tectonique, Metamorphisme et Ophiolites Dans Le Vermion Septentrional (Macédoine - Grèce). Universite de Paris XI, Orsay.

Braud, J. & Brunn, J.H. 1972. Présence de quartz-kératophyres et de brèches éruptives dans les roches vertes des unités almopiennes occidentales du Vermion (Grèce). CR somni. Soc. Geol. Fr., 29–30.

Braud, J., Brunn, J.H., et al. 1984. La chaine du Vermion, ses nappes et sa bande broyee. Bulletin de la Societe Geologique de France, S7-XXVI, 713–717, https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XXVI.4.713.

Brown, S.A.M. & Robertson, A.H.F. 2004. Evidence for Neotethys rooted within the Vardar suture zone from the Voras Massif, northernmost Greece. Tectonophysics, 381, 143–173, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2002.06.001.

Brunn, J.H. 1956. Contributions à l’étude géologique du Pinde septentrional et d’une partie de la Macédoine occidentale. Annales Géologique des Pays Hélléniques, 7, 1–358.

Brunn, J.H. 1959. Zone du Vardar et zone Pelagonienne en Grece (Note prélimenaire). Compte Rendu Sommaire des Séances de la Société Géologique de France, 6, 138–139.

Brunn, J.H. 1982a. Geological map of Greece - 1:50.000 - Piryoi sheet.

Brunn, J.H. 1982b. Geological map of Greece - 1:50.000 - Veroia sheet.

Brunn, J.H., Faugeres, L. & Robert, P. 1970. Existence dans la région de Kozani du prolongement occidental de la nappe du Haut-Vermion (Macédoine, Grèce). CR somni. Soc. Geol. Fr., 253–255.

Campion, G. 1966. Etude Geologique Du Massif Du Gola Tsouka (Chaine Du Vermion, Macédoine, Grece). Universite de Paris XI, Orsay.

De Bono, A., Martini, R., Zaninetti, L., Hirsch, F., Stampfli, G.M. & Vavassis, I. 2001. Permo-Triassic stratigraphy of the pelagonian zone in central Evia island (Greece). Eclogae Geologicae Helvetiae, 94, 289–311.

DeCelles, P.G. 2012. Foreland Basin Systems Revisited: Variations in Response to Tectonic Settings. In: Busby, C. & Azor, A. (eds) Tectonics of Sedimentary Basins: Recent Advances. John Wiley & Sons, Ltd, 405–426., https://doi.org/10.1002/9781444347166.ch20.

DeCelles, P.G. & Giles, K.A. 1996. Foreland basin systems. Basin Research, 8, 105–123, https://doi.org/10.1046/j.1365-2117.1996.01491.x.

Dewey, J.F., Pitman, W.C., Ryan, W.B.F. & Bonnin, J. 1973. Plate Tectonics and the Evolution of the Alpine System. Bulletin of the Geological Society of America, 84, 3137–3180, https://doi.org/10.1130/0016-7606(1973)84<3137:PTATEO>2.0.CO;2.

Didelot, J. 1970. Géologie de La Bordure Orientale Du Massif Du Vermion (Macédoine Centrale - Grèce). Universite de Paris XI, Orsay.

Doutsos, T., Pe-Piper, G., Boronkay, K. & Koukouvelas, I. 1993. Kinematics of the central Hellenides. Tectonics, 12, 936–953, https://doi.org/https://doi.org/10.1029/93TC00108.

Duyster, J. 2000. StereoNett.

Ferrière, J., Chanier, F. & Ditbanjong, P. 2012. The Hellenic ophiolites: eastward or westward obduction of the Maliac Ocean, a discussion. International Journal of Earth Sciences, 101, 1559–1580, https://doi.org/10.1007/s00531-012-0797-9.

Fleuty, M.J. 1964. The description of folds. Proceedings of the Geologists’ Association, 75, 461–492, https://doi.org/10.1016/S0016-7878(64)80023-7.

Galeos, A., Pomoni-Papaioannou, F., Tsaila-Monopolis, S., Turnsek, D. & Ioakim, C. 1994. Upper Jurassic - Lower Cretaceous ‘molassic-type’ sedimentation in the western part of Almopia subzone, Loutra Aridhea Unit (northern Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, XXX, 171–184.

Georgiadis, G.A., Tranos, M.D., Makedon, T.K. & Dimopoulos, G.C. 2007a. Contribution of geological mapping in road construction an example from Veria-Kozani national road, Kastania area. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, 1652–1663.

Georgiadis, G.A., Tranos, M.D. & Mountrakis, D.M. 2007b. Late- and post-Alpine tectonic evolution of the southern part of the Athos peninsula, northern Greece. Bulletin of the

Geological Society of Greece, XXXX, 309–320.

Jacobshagen, V. 1986. Geologie von Griechenland. Berlin, Gebrueder Borntraeger.

Jones, R.R., Holdsworth, R.E., Clegg, P., McCaffrey, K. & Tavarnelli, E. 2004. Inclined transpression. Journal of Structural Geology, 26, 1531–1548, https://doi.org/10.1016/j.jsg.2004.01.004.

Kaplanis, A., Koukouvelas, I., Xypolias, P. & Kokkalas, S. 2013. Kinematics and Ophiolite obduction in the Gerania and Helicon Mountains, central Greece. Tectonophysics, 595–596, 215–234, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.07.014.

Katrivanos, E., Kilias, A. & Mountrakis, D. 2013. Kinematics of deformation and structural evolution of the Paikon Massif (Central Macedonia, Greece): A Pelagonian tectonic window? Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 269, 149–171, https://doi.org/10.1127/0077-7749/2013/0342.

Kilias, A., Frisch, W., Avgerinas, A., Dunkl, I., Falalakis, G. & Gawlick, H.-J. 2010. Alpine architecture and kinematics of deformation of the northern Pelagonian nappe pile in the Hellenides. Austrian Journal of Earth Sciences, 103/1, 4–28.

Koukouvelas, I. & Doutsos, T. 1990. Tectonic stages along a traverse cross cutting the Rhodopian zone (Greece). Geologische Rundschau, 79, 753–776, https://doi.org/10.1007/BF01879213.

Mavrides, A., Kelepertzis, A. & Faugeres, L. 1982. Geological map of Greece - 1:50.000 - Siatista sheet.

Mercier, J. 1968. Etude geologique des zones Internes des Hellenides en Macedoine centrale. Contribution a l’ étude du metamorphisme et de l’ évolution magmatique des zones internes des Hellenides. Annales Géologique des Pays Hélléniques, 20, 1–739.

Mercier, J. & Vergely, P. 1984. Geological map of Greece - 1:50.000 - Edhessa sheet.

Mercier, J., Vergely, P. & Galeos, A. 1988. Geological map of Greece - 1:50.000 - Arnissa sheet.

Mercier, J., Sorel, D., Vergely, P. & Simeakis, K. 1989. Extensional tectonic regimes in the Aegean basins during the Cenozoic. Basin research, 2, 49–71.

Mercier, J.L. & Vergely, P. 2002. The Paikon Massif revisited, comments on the late Cretaceous - Paleogene geodynamics of the Axios-Vardar Zone. How many Jurassic ophiolitic basins?(Hellenides, Macedonia, Greece). Bull. Geol. Soc. Greece, 34, 2099–2112.

Most, T. 2003. Geodynamic Evolution of the Eastern Pelagonian Zone in North-Western Greece and the Republic of Macedonia. University of Tuebingen.

Mountrakis, D. 1984. Structural evolution of the Pelagonian Zone in northwestern Macedonia, Greece. In: Dixon, J. E. & Robertson, A. H. F. (eds) The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geological Society, London, Special Publication No.17, 581–590.

Mountrakis, D. 1986. The Pelagonian zone in Greece: a polyphase-deformed fragment of the Cimmerian continent and its role in the geotectonic evolution of the eastern Mediterranean. The Journal of Geology, 94, 335–347.

Mountrakis, D. 2006. Tertiary and Quaternary tectonics of Greece. In: Dilek, Y. & Pavlides, S. (eds) Postcollisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean Region and Asia: Geological Society of America Special Paper 409. Geological Society of America, 125–136., https://doi.org/10.1130/2006.2409(07).

Mountrakis, D., Sapountzis, E., Kilias, A., Eleftheriadis, G. & Christofides, G. 1983. Paleogeographic conditions in the western Pelagonian margin in Greece during the initial rifting of the continental area. Canadian Journal of Earth Sciences, 20, 1673–1681, https://doi.org/10.1139/e83-158.

Mposkos, E. & Krohe, A. 2004. New evidences of the low-P/high-T pre-Alpine metamorphism and medium-P overprint of the Pelagonian Zone documented in the metapelites and orthogneisses from the Voras Massif, Macedonia, northern Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXVI, 558–567.

Mposkos, E. & Perraki, M. 2001. High pressure Alpine metamorphism of the Pelagonian allochthon in the Kastania area (Southern Vermion), Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXIV, 939–947.

Nance, D. 1981. Tectonic history of a segment of the Pelagonian zone, northeastern Greece. Canadian Journal of Earth Sciences, 18, 1111–1126.

Papanikolaou, D. 2009. Timing of tectonic emplacement of the ophiolites and terrane paleogeography in the Hellenides. Lithos, 108, 262–280, https://doi.org/10.1016/j.lithos.2008.08.003.

Pavlides, S.B. & Mountrakis, D.M. 1987. Extensional tectonics of northwestern Macedonia, Greece, since the late Miocene. Journal of Structural Geology, 9, 385–392.

Photiades, A. 2004. Geological mapping revision of the Vermion Mountain (Internal Hellenides, Greece). In: Chatzipetros, A. A. & Pavlides, S. B. (eds) 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Thessaloniki, 161–164.

Photiades, A., Skourtsis-Coroneou, V. & Grigoris, P. 1998. The stratigraphic and paleogeographic evolution of the eastern Pelagonian margin during the late Jurassic-Cretaceous interval (western Vermion mountain-western Macedonia, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXII/1, 71–77.

Photiades, A., Carras, N., Bortolotti, V., Fazzuoli, M. & Principi, G. 2007. The late Early Cretaceous transgression on the laterites in Vourinos and Vermion massifs (western Macedonia, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, 182–190.

Pichon, J.F. 1976. Conditions de Gisement Des Ophiolites Sur La Bordure Occidentale Du Vermion (Zone Pélagonienne, Grèce). Universite de Paris XI, Orsay.

Pichon, J.F. 1977. Une transversale dans la Zone Pelagonienne, depuis les collines de Krapa (SW) jusqu’ au massif du Vermion (NE): Les premieres series transgressives sur les ophiolites. In: 6th Colloq. Aegean Region. Athens, 163–171.

Rassios, A.E. & Dilek, Y. 2009. Rotational deformation in the Jurassic Mesohellenic ophiolites, Greece, and its tectonic significance. Lithos, 108, 207–223, https://doi.org/10.1016/j.lithos.2008.09.005.

Robertson, A.H.F. 2012. Late Palaeozoic–Cenozoic tectonic development of Greece and Albania in the context of alternative reconstructions of Tethys in the Eastern Mediterranean region. International Geology Review, 54, 373–454, https://doi.org/10.1080/00206814.2010.543791.

Robertson, A.H.F. & Mountrakis, D. 2006. Tectonic development of the Eastern Mediterranean region: an introduction. In: Robertson, A.H.F. & Mountrakis, D. (eds) Tectonic Development of the Eastern Mediterranean Region. Geological Society, London, Special Publication No.260, 1–9., https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2006.260.01.01.

Robertson, A.H.F., Dixon, J.E., et al. 1996. Alternative tectonic models for the Late Palaeozoic-Early Tertiary development of Tethys in the Eastern Mediterranean region. In: Morris, A. & Tarling, D. H. (eds) Paleomagnetism and Tectonics of the Mediterranean Region. Geological Society, London, Special Publication No. 105, 239–263., https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1996.105.01.22.

Rosas, F.M., Duarte, J.C., Almeida, P., Schellart, W.P., Riel, N. & Terrinha, P. 2017. Analogue modelling of thrust systems: Passive vs. active hanging wall strain accommodation and sharp vs. smooth fault-ramp geometries. Journal of Structural Geology, 99, 45–69, https://doi.org/10.1016/j.jsg.2017.05.002.

Sakellariou, D. 1993. Tectonometamorphic evolution of the geotectonic units of the Chalkidiki peninsula. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXVIII, 165–177.

Schenker, F.L., Burg, J., Kostopoulos, D., Moulas, E., Larionov, A. & von Quadt, A. 2014. From Mesoproterozoic magmatism to collisional Cretaceous anatexis: Tectonomagmatic history of the Pelagonian Zone, Greece. Tectonics, 33, 1–25, https://doi.org/10.1002/2014TC003563.Received.

Scherreiks, R. 2000. Platform margin and oceanic sedimentation in a divergent and convergent plate setting (Jurassic, Pelagonian Zone, NE Evvoia, Greece). International Journal of Earth Sciences, 89, 90–107.

Sharp, I. & Robertson, A. 1993. Evidence for turonian rift-related extensional subsidence and eastward early tertiary thrusting. Wesstern Paikon zone, Northern Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXVIII/1, 99–110.

Sharp, I. & Robertson, A. 1994. Late Jurassic - Lower Cretaceous oceanic crust and sediments of the Eastern Almopias Zone, NW Macedonia (Greece); implications for the evolution of the Eastern ‘Internal’ Hellenides. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXX, 47–61.

Sharp, I.R. 1994. The Triassic to Tertiary Sedimentary, Tectonic and Magmatic Evolution of the Pelagonian and Vardar (Axios) Zones, Macedonia, Northern Greece. University of Edinburgh.

Sharp, I.R. & Robertson, A.H.F. 2006. Tectonic-sedimentary evolution of the western margin of the Mesozoic Vardar Ocean: evidence from the Pelagonian and Almopias zones, northern Greece. In: Robertson, A. H. F. F. & Mountrakis, D. (eds) Tectonic Development of the Eastern Mediterranean Region. Geological Society, London, Special Publication No.260, 373–412., https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2006.260.01.16.

Smith, A.G. & Woodcock, N.H. 1982. Tectonic syntheses of the Alpine-Mediterranean region: A review. In: Berckhemer, H. & Hsu, K. (eds) Alpine‐Mediterranean Geodynamics, Volume 7. Washington DC, USA, American Geophysical Union, 15–38., https://doi.org/10.1029/GD007p0015.

Stais, A. 1993. Evolution Géodynamique Des Bassins Mésozoïques Vardariens: Domaines de Peonias et d’Almopias, Hellenides Internes (Macédoine Centrale, Grèce). Universite des Sciences et Technologies de Lille.

Tavarnelli, E., Holdsworth, R.E., Clegg, P., Jones, R.R. & McCaffrey, K.J.W. 2004. The anatomy and evolution of a transpressional imbricate zone, Southern Uplands, Scotland. Journal of Structural Geology, 26, 1341–1360, https://doi.org/10.1016/j.jsg.2004.01.003.

Tranos, M., Kilias, A. & Mountrakis, D. 1993. Emplacement and deformation of the Sithonia granitoid pluton (Macedonia, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, XXVIII, 195–210.

Tranos, M.D. 2009. Faulting of Lemnos Island; a mirror of faulting of the North Aegean Trough (Northern Greece). Tectonophysics, 467, 72–88, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2008.12.018.

Tranos, M.D. 2011. Strymon and Strymonikos Gulf basins (Northern Greece): Implications on their formation and evolution from faulting. Journal of Geodynamics, 51, 285–305, https://doi.org/10.1016/j.jog.2010.10.002.

Tranos, M.D. & Lacombe, O. 2013. Late Cenozoic faulting in SW Bulgaria: fault geometry, kinematics and driving stress regimes. Implications for late orogenic processes in the Hellenic hinterland. Journal of Geodynamics, 74, 32–55, https://doi.org/10.1016/j.jog.2013.12.001.

Tranos, M.D., Plougarlis, A.P. & Mountrakis, D.M. 2007. A new consideration about the Almopia-Paikon boundary based on the geological mapping in the area of Nerostoma-Lakka (central Macedonia, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, 488–499.

Tranos, M.D., Eleftheriadis, G.E. & Kilias, A.A. 2009. Philippi granitoid as a proxy for the Oligocene and Miocene crustal deformation in the Rhodope Massif (Eastern Macedonia, Greece). Geotectonic Research, 96, 69–85, https://doi.org/10.1127/1864-5658/09/96-0069.

Tranos, M.D., Mountrakis, D.M., Papazachos, C.B., Karagianni, E. & Vamvakaris, D. 2010. Faulting deformation of the Mesohellenic Trough in the Kastoria-Nestorion region (western Macedonia, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, XLIII, 495–505.

Vergely, P. 1976. Chevauchement vers l’Ouest et retrocharriage vers l’Est des ophiolites; deux phases tectoniques du cours du Jurassique superieur-Eocretace dans les Hellenides internes. Bulletin de la Societe Geologique de France, S7-XVIII, 231–244, https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XVIII.2.231.

Vergely, P. 1984. Tectonique Des Ophiolites Dans Les Hellénides Internes (Déformations, Métamorphismes et Phénomènes Sédimentaires). Conséquences Sur l’évolution Des Régions Téthysiennes Occidentales. Université Paris-11, Orsay.

Yarwood, G.A. & Aftalion, M. 1976. Field relations and U-Pb geochronology of a granite from the Pelagonian Zone of the Hellenides (High Pieira, Greece). Bulletin de la Societe Geologique de France, S7-XVIII, 259–264, https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XVIII.2.259.

Αυγερινάς, Α. 2014. Ανάλυση Της Παραμορφωσης Και Κινηματική Της Πελαγονικής Ζώνης Στη Βόρεια Ελλαδα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αυγερινάς, Α., Κίλιας, Α., Κορωναίος, Α., Μουντράκης, Δ., Frisch, W., Dunkl, I. & Most, T. 2001. Τεκτονική εξέλιξη του Πελαγονικού κρυσταλλοσχιστώδους κατά την διάρκεια του Κρητιδικού (Δυτικό τμήμα οροσειράς Βόρα, Μακεδονία, Ελλάδα). Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXIV/1, 129–136.

Κίλιας, Α. 1980. Γεωλογική Και Τεκτονική Μελέτη Της Περιοχής Του Ανατολικού Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κίλιας, Α. & Μουντράκης, Δ. 1989. Το τεκτονικό κάλυμμα της Πελαγονικής τεκτονική, μεταμόρφωση και μαγματισμός. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, XXIII/1, 29–46.

Μουντράκης, Δ. 1976. Συμβολή Εις Την Γνώσιν Της Γεωλογίας Του Βορείου Ορίου Των Ζωνών Αξιού Και Πελαγονικής Εις Την Περιοχή Κ. Λουτρακίου - Όρμας (Αλμωπίας). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μουντράκης, Δ. 1983. Η Γεωλογική Δομή Της Βόρειας Πελαγονικής Ζώνης Και η Γεωτεκτονική Εξέλιξη Των Εσωτερικών Ελληνίδων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μουντράκης, Δ. 1985. Γεωλογία Της Ελλάδας. University Studio Press.

Μουντράκης, Δ. 2010. Γεωλογία Και Γεωτεκτονική Εξέλιξη Της Ελλάδας. University Studio Press.

Μουντράκης, Δ. & Σούλιος, Γ. 1978. Περί μιας επωθημένης σχιστοκερατολιθικής διαπλάσεως με οφειολίθους και της παρουσίας οφειολιθικών μιγμάτων στην περιοχή της Άρνισσας. Η σημασία αυτών για την τεκτο-ορογενετική εξέλιξη της Πελαγονικής Ζώνης. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, ΧΙΙΙ, 18–33.

Πάτρας, Δ., Κίλιας, Α., Χατζηδημητριάδης, Ε. & Μουντράκης, Δ. 1988. Μελέτη των παραμορφωτικών φάσεων των Εσωτερικών Ελληνίδων στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, XX, 139–157.

Σπυρόπουλος, Ν. 1992. Η Γεωλογική Δομή Της Πελαγονικής Ζώνης Στο Όρος Άσκιο Της Δυτικής Μακεδονίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σπυρόπουλος, Ν., Κίλιας, Α. & Μουντράκης, Δ. 1988. Συμβολή στη μελέτη της γεωλογικής δομής της Πελαγονικής Ζώνης στο όρος Άσκιο (Δ. Μακεδονία). Bulletin of the Geological Society of Greece, XX, 121–138.

Τρανός, Μ. 1998. Συμβολή Στη Μελέτη Της Νεοτεκτονικής Παραμόρφωσης Στο Χώρο Της Κεντρικής Μακεδονίας Και Του Βορείου Αιγαίου.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.