[Εξώφυλλο]

Μεταβολές της στάθμης του υπόγειο νερού στον υδροφορέα της Πιέριας λεκάνης του Ν. Καβάλας = Fluctuation of the groundwater level in the aquifer of Pieria basin, Kavala Perfecture

Γεωργία Σταύρος Γιαννούλια

Περίληψη


 Η παρούσα δ

This thesis deals with the hydrogeological study and in particular the fluctuations of the level in the period 1996-2014 in the area of Pieria Basin, which belongs to the wider area of the Municipality of Paggio, N. Kavala. The structure of the work consists of three chapters. More specifically:
      The first chapter presents the geographical and geological elements of the Municipality of Paggaio and the wider area. Also in the same chapter we analyze the order of the transformed rocks.
      The second chapter presents in detail the rainfall data as well as the tectonics of the area.
      The third chapter presents in detail the measurements and fluctuations of groundwater level in the Pieria Basin, according to measurements made for the period 2008 to 2014 (according to measurements from the TOEB Pieria Valley archives). This chapter summarizes the course of piezometry for the period 1996-1997 and for the period 2005-2007.
     Finally, the conclusions chapter summarizes the most important findings from the study of the topic for the “Pieria Basin”area.
     Key words: Piezometric level, Paggaio, Pieria basin,  Hydrogeologyιπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την υδρογεωλογική μελέτη και συγκεκριμένα τη διακύμανση της στάθμης την περίοδο 1996-2014 στην περιοχής της Πιερίας λεκάνης , η οποία ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου του Ν. Καβάλας. Η δομή της εργασίας αποτελείται από δύο κεφάλαια. Αναλυτικότερα:
      Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γεωγραφικά και γεωλογικά στοιχεία του Δήμου Παγγαίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής . Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο αναλύεται η σειρά των μεταμορφωμένων πετρωμάτων.
      Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα βροχομετρικά στοιχεία καθώς και η τεκτονική της περιοχής.
      Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά, οι μετρήσεις και οι διακυμάνσεις από την στάθμη του υπόγειου νερού στη περιοχή της Λεκάνης Πιερίας, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο των ετών 2008 έως και 2014( σύμφωνα με μετρήσεις από τα αρχεία του ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδος). Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία της πιεζομετρίας για την περίοδο 1996-1997 καθώς και για την περίοδο 2005-2007.  
      Τέλος στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων, συνοψίζονται τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από την μελέτη του θέματος για την περιοχή της Πιερίας Λεκάνης.  
     Λέξεις κλειδιά: Πιεζομετρικές στάθμες, Παγγαίο, Πιερία λεκάνη, Υδρογεωλογία


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κ. (2009): Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος-Υπόγεια Νερά & Περιβάλλον. Εκδόσεις Τζιόλα

ΚΑΚΛΗΣ Τ. (2011): Υδρογεωλογική μελέτη και μελέτη διαχείρησης υδατικών πόρων Πιερίας λεκάνης του Ν. Καβάλας διδακτορικού προγράμματος του τμήματος γεωλογίας ΑΠΘ

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Δ. (2010): Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας. Εκδόσεις UniversityStudioPress

ΣΟΥΛΙΟΣ Γ. (2004): Γενική Υδρογεωλογία, Τόμος Γ´. Εκδόσεις Κυριακίδη

ΥΠΕΚΑ (2013): Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (GR11)

WIKIPEDIA (http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Παγγαίου)

Kober (1931): Das alpine Europa und sein Rahmens

Osswald (1938) :Geologies chegeschite von Griechisch-Nordmakedonien

Papanikolaou&Panagopoulos (1981) : On the structural style of the southern Rhodope

Kronberg (1969) :Gliederung, Petrographie und tektognese des Rhodopen – Kristallinsim Tsal Dag , Simvolon und Ost-Pangaon

Δημόπουλος (1978):Περί του σχηματισμού των υδροφόρων οριζόντων της λεκάνης μεταξύ των ορέων Παγγαίου – Συμβόλου ( Πιερία λεκάνη)

Χατζηπαναγής-Βουγιούκας (2005): Τα μάρμαρα της Ανατολικής Μακεδονίας. Βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν την εμπορικότητα τους σαν διακοσμητικά πετρώματα

Ελευθεριάδη & Κορωναίος (2003) :Geochemistry and Petrogenesis of Post- Collisiono Pangeon Granitoidsin central Makedonia , Nothern Greece

Schenk(1970) :Geologie des westlichen Pangaion in Griechisch-Ostmakedonien

Boneev (1971) :Problems of the Bulgarian geotectonics

Kilias &Mountrakis (1990) : Kinematics of the crystalline sequences in the western Rhodope massif


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.