[Εξώφυλλο]

Στατιστική ανάλυση τυπίκών Χονδριτών μετεωριτών: Ο ρόλος της διάβρωσης στη κατανομή τους στη Γη = Statistical analysis of Chondrites meteorites: The role of weathering in their distribution on the Earth.

Στυλιανή Δημήτριος Ευφραιμίδης

Περίληψη


Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η στατιστική ανάλυση χονδριτών μετεωριτών και ειδικότερα του ρόλου της αποσάθρωσης στη κατανομή των δειγμάτων στη Γη. Γίνεται αναφορά στις βασικές κατηγορίες και στα χαρακτηριστικά των μετεωριτών, δίνοντας έμφαση στους χονδρίτες μετεωρίτες. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 17914 δείγματα από τη βάση δεδομένων του Meteoritical Bulletin. Τα δείγματα αρχικά χωρίστηκαν με κριτήριο την ήπειρο και χώρα ανάκτησης, κι έπειτα με κριτήριο τη μάζα, το πετρογραφικό τύπο, το στάδιο σοκ, το ποσοστό φαϋαλίτη-φεροσιλίτη-βολλαστονίτη, και το βαθμό αποσάθρωσης. Η πλειονότητα των δειγμάτων έχουν ανακτηθεί από την Αφρική (έρημος Σαχάρα) και την Ασία (Αραβική χερσονήσος). Διαπιστώνεται ότι οι κατηγορίες μετεωριτών εμφανίζουν διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες όμως δε σχετίζονται με τη περιοχή ανάκτησής τους. Τέλος ο βαθμός αποσάθρωσης πιθανώς να είναι ανεξάρτητος τον κλιματικών συνθηκών, καθώς παρατηρούνται ομοιότητες σε δείγματα που έχουν βρεθεί σε διαφορετικά κλιματικά περιβάλλοντα. Τούτο ενδεχομένως οφείλεται στο μεγάλο χρόνο παραμονής των μετεωριτών στο γήϊνο περιβάλλον και της επακόλουθης αλληλεπίδρασής τους με την ατμόσφαιρα.
Λέξεις κλειδιά: Μετεωρίτες, Χονδρίτες, Τυπικοί, Ανθρακούχοι, Ενστατικοί, Rumuruti, πετρογραφικός τύπος, shock stage, αποσάθρωση, βαθμός αποσάθρωσης.

The subject of this thesis is the statistical analysis of chondrite meteorites and in particular, the role of weathering in the samples distribution in the Earth. I refer to the types and meteorite characteristics, focusing on the chondrite meteorites. For the statistical analysis used 17914 samples obtained from the Meteoritical Bulletin database. Firstly, the samples divided by continent and country of recovery, and then by mass, petrographic type, shock stage, fayalite-ferrosilite-wollastonite content, and weathering grade. Most of the samples recovered from Africa (Sahara desert) and Asia (Arabian peninsula). I infer that the differences between the chondrites are not connected with the region where they were found.  The weathering grade seems to be unrelated with the environmental conditions, because there are similarities between samples from different climatic regions. This may happens because of the long time that the meteorites stayed in the Earth’s environment and consequently with the prologned interaction with the earth`s atmosphere.
Key words: Meteorites, Chondrites, Ordinary, Carbonaceous, Enstatite, Rumuruti, Class, Shock stage, Weathering, Weathering grade.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ceplecha Z. B., Borovicka J., Graham W., Revelle D.O., Hawkes R.L., Porubcan V., Šimek M. (1998). Meteor phenomena and bodies. Space Science, 84, 327-471.

Rubin A.E. (1989). Size-frequency distributions of chondrules in CO3 chondrites. Meteoritics, 24, 179-189.

Bischoff A., Geiger T., Palme H. (1994). Acfer217: A new member of the Rumuruti chondrites group. Meteoritics , 29.

Driss Takir J. P. (2013). Nature and degree of aqueous alteration in CM and CI carbonaceous chondrites. PhD Thesis, University of Tennessee, 159p.

Hutchison R. & Dodd R. T. (2004). Meteorites, a petrologic, chemical and isotopic. Cambridge University Press, 506p.

Van Schmus W.R & Wood J.A. (1967). A chemical-petrologic classification for the Chondritic meteorites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 31, 747-754.

McSween H.Y Jr. (1977). Carbonaceous chondrites of the Ornans type: A metamorphic sequence. Geochimica et Cosmochimica Acta, 41, 1145-1161.

Keil K. (1968). Mineralogical and chemical relationships among Enstatite chondrites. Journal of Geophysical Research, 73, 6945-6976.

Kallemeyn G.W., Rubin A.E., & Wasson J.T. (1996). The compositional classification of chondrites: VII. The R chondrites group. Geochimica et Cosmochimica Acta, 60, 2243-2256.

Krot A.N., Libourel G., Goodrich C.A., & Petaev M.I. (2004). Silica-rich igneous rims around magnesian chondrules in CR carbonaceous chondrites: Evidence for fractional condensation during chondrule formation. Meteoritics and Planetary Science, 39.

Krot A. N. (2014). Classification of Meteorites and Their Genetic Relationships. Meteorites and Cosmochemical Processe. Treatise on Geochemistry, Elsevier, 63p.

Norton O. (2002). The Cambridge encyclopedia of meteorites. Cambridge University Press, 354p.

Brearley A.J. & Jones R.H. (1998). Chondritic meteorites, Planetary materials. Mineralogical Society of America, 36, C1p.

Sears D.W.G & Dodd R.T. (1988). Overview and classification of meteorites. In: Kerridge J. F. and Matthews M. S (eds.) Meteorites and the Early Solar System. University of Arizona Press, 3-31.

Rossi, Α. Ρ. & Van Gasselt S. (2018). Planetary Geology. Springer, 1, 478p.

Scott E.R.D. & Jones R.H. (1990). Disentangling nebular and asteroidal features of CO3 carbonaceous chondrites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 54, 2485-2502.

Sears D.W.G., Grossman J. N., Melcher C. L., Ross L. M. & Mills A. A. (1980). Measuring the metamorphic history of unequilibrated ordinary chondrites. Nature, 287, 791-795.

Sears D.W.G., Hasan F. A. , Batchelor J. D. & Lu J. (1991). Chemical and physical studies of type 3 chondrites: XI. Metamorphism, pairing, and brecciation of ordinary chondrites. Proceedings of the 21st Lunar and Planetary Science Conference. 493-512.

Wlotzka F. (1993). A weathering scale for the ordinary chondrites. Meteoritics, 28, 460p.

Beech M. & Steel D. (1995). On the definition of the term Meteoroid. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society , 36, pp. 281-284.

Bowen N. L. (1956). The Evolution of the Igneous Rocks. Canada: Dover. 60-62.

Morimoto N., Fabries J., Ferguson A. K., Ginzburg I. V., Ross M., Seifeit F.A. & Zussman J. (1989). Nomenclature of pyroxenes. Canadian Mineralogist. 143-156.

Goldish S.S. (1938). A Study in Rock Weathering. Journal of Geology, 46, 17-58.

Carroll D. (1970). Rock Weathering. Springer, 168p.

Ιστοσελίδες

https://www.britannica.com/place/Africa/Climate

https://www.britannica.com/place/Asia/Climate

https://en.climate-data.org/

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/aslanddeserts.htm

https://www.mindat.org/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.