Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνίου, Άρτεμη Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γένεση λοβόμορφων, Αλπικού τύπου κοιτασμάτων χρωμίτη σε οφιολιθικά συμπλέγματα = The genesis of podiform, Alpine type chromite deposits in ophiolite complexes.
    Περίληψη  PDF