Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νασσάρ, Άϊντα-Αναστασία Καρίμ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Το πρόβλημα της διείσδυσης του θαλασσινού νερού σε παράκτιους υδροφορείς: παραδείγματα και μέθοδοι αντιμετώπισης από τη β. Ελλάδα και την Παλαιστίνη = The issue of seewater intruxion in coastal aquifersQ exaples of N. Greece and Palestine and management olans.
    Περίληψη  PDF