Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μάντζιου-Τραγάκη, Δανάη Βασίλειος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η απόκριση των βενθονικών τρηματοφόρων στις αλλαγές περιβαλλοντικών μεταβλητών: η περίπτωση των ακτών του Ν. Ροδόπης = Benthic foraminifera response to the environmental variables: case study the coasts of the Rhodope district
    Περίληψη  PDF