Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μάνιος, Ερρίκος-Μιχαήλ Ανδρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη ακραίων δεικτών βροχόπτωσης στη περιοχή της Θεσσαλονίκης: Σύγκριση με δεδομένα της βάσης ERA-Interim και ανάλυση των μελλοντικών αλλαγών τους με τη χρήση ενός δυναμικού περιοχικού μοντέλου. = On the study of extreme precipitaion indices over the Thessaloniki region: A comarison with the re-analysis data ERA-Interim future esitmations using a regional climate model.
    Περίληψη  PDF