Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαϊτση, Ευαγγελία Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τα βενθονικά τρηματοφόρα ως αρχιτεκτονες των παράκτιων ιζημάτων = Benthic foraminifera as coastal sediment engineers.
    Περίληψη  PDF