Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακροβασίλη, Κωνσταντίνα Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2004 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωμορφολογική-γεωλογίκη μελέτη των λεκανών απορροής που τροφοδοτούν τη λίμνη Βόλβη με τη βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορίων (GIS) & της τηλεπισκόπισης.
    Περίληψη  PDF