Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασίου, Κωνσταντίνος Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωχημική ανάλυση του λιγνίτη της Αχλάδας, Φλώρινα. Κατανομή κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, εμπλουτισμός και κινητικότητα αυτών = Geochemical analysis of lignite of Achlada, Florina. Distribution of major and trace elements, enrichment and mobility.
    Περίληψη  PDF