Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Gkeme, Anastasia Georgios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Study of the Quaternary equids of Greece: systematics, biostratigraphy, phylogeny, palaeoecology = Μελέτη των Τεταρτογενών ιπποειδών της Ελλάδας: συστηματική, βιοστρωματογραφία, φυλογένεση, παλαιοοικολογία
    Περίληψη  PDF