Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Gkarlaouni, Charikleia G., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Study of seismicity properties based on the interaction and evolution of active fault systems in the Aegean and its surroundings = Μελέη των ιδιοτήτων της σεισμικότητας με βάση την αλληλεπίδραση και ανάπτυξη συστημάτων σεισμογόνων ρηγμάτων στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου.
    Περίληψη  PDF