Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Stergiou, Christos L., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Mineralogical, geochemical and structural - control study of the hydrothermal alterations and the ore mineralization at Vathi porphyry Cu - Au +-U +- mO SYSTEM, N.Greece
    Περίληψη  PDF