Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Grendas, Ioannis Athansios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Contribution to the study of the parameters that control the seismic motion on surface geological formations: Experimental and theoretical approach based on ARGONET, Greek and French earthquake records = Συμβολή στη μελέτη παραμέτρων που διαμορφώνουν τη σεισμική κίνηση σε Επιφανειακούς γεωλογικούς σχηματισμούς: Πειραματική και θεωρητική προσέγγιση με έμφαση στο πεδίο δοκιμών ARGONET στην Κεφαλονιά καθώς και με τη χρήση άλλων δεδομένων του Ελληνικού και Γαλλικού δικτύου επιταχυνσιογράφων
    Περίληψη  PDF