Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bonatis, Pavlos Konsstantinos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Strong ground motion simulation in the Central Ionian Islands using a hybrid (deterministic and stochastic) approach = Υπολογισμός εδαφικής κίνησης στην περιοχή των Κεντρικών Ιονίων Νήσων με εφαρμογή υβριδικής (αιτιοκρατικής και στοχαστικής) μεθοδολογίας.
    Περίληψη  PDF