Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 2006, Αρ. 139 (2006) Effect of curing time and non-homegeneity of clay materials on engineering behaviour of clayey soils stabilized by cemet. = Επίδραση του χρόνου συντήρησης και ανομοιογένειας των αργιλικών υλικών στην μηχανική συμπεριφορά αργιλικών εδαφών σταθεροποιημένων με τσιμέντο Λεπτομέρειες   PDF
ΕΥ. Ι. Σταυριδάκης
 
Τόμ. 2002, Αρ. 122 (2002) Effects of Ca2+ salts addition on the properties of super plasticized grouts = Επίδραση της προσθήκης αλάτων του Ca2+ στις ιδιότητες ρευστοποιημένων ενεμάτων Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Α. Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Ν. Γραμματικόπουλος
 
Τόμ. 1994, Αρ. 092 (1994) Electrochemical and thermal shock behaviour of titania plasma sprayed coating = Ηλεκτροχημική συμπεριφορά και αντοχή σε θερμικά shock του επιστρώματος πλάσματος τιτανίας Λεπτομέρειες   PDF
'Αγγελος Μ. Κουτσομιχάλης, Θεόδωρος Καρυδάκης, Ελένη Μπαντέκα
 
Τόμ. 2001, Αρ. 120 (2001) Energy demand analysis of the iron and steel industry : present situation and future trends in European Union = Ανάλυση των ενεργειακών απαιτήσεων της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα : η σημερινή κατάσταση και οι μελλοντικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Α. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 2008, Αρ. 146 (2008) Engineering geological enaluation of samples of banded gneiss around Ibadan, southwestern Nigeria = Τεχνικο-γεωλογική εκτίμηση δειγμάτων ταινιωτού γνευσίου γύρω από το Ibadan, νοτιοδυτική Νιγηρία Λεπτομέρειες   PDF
Oladapo G. Adeyemi, E. V. Eghomware, A. J. Folorunso
 
Τόμ. 2001, Αρ. 118 (2001) Environmental characterization and risk assessment of Somova waste dumps = Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός και εκτίμηση επικινδυνότητας των απορριμμάτων της Somova Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Κομνίτσας, I. G. Petrisor
 
Τόμ. 2000, Αρ. 115 (2000) Environmental issues related to coal mining operations Λεπτομέρειες   PDF
H. Hatamian, Νικόλαος Γ. Τερεζόπουλος
 
Τόμ. 1991, Αρ. 074 (1991) Ergebnisse geotektonischer untersuchungen im sudwestlischen teil des zentralpeloponnesischen deckenlandes ostlich der stadt Kalamata (sud - Griechenland) : ein beitrag zur besseren kenntnis der komplexen tektonik des im September 1986 von einem starken erdbeben erschutterten gebietes auf dem sudlichen Peloponnes = Αποτελέσματα γεωτεκτονικών ερευνών στην νοτιοδυτική περιοχή της ζώνης στρωμάτων της Κεντρικής Πελοποννήσου, ανατολικά της Καλαμάτας (Νότια Ελλάδα) : μια προσφορά για καλύτερη γνώση της πολυσύνθετης τεκτονικής της περιοχής της Νότιας Πελοποννήσου που πλήγηκε από τους ισχυρούς σεισμούς του Σεπτέμβρη του 1986 Λεπτομέρειες   PDF
Αθανάσιος Βρυώνης
 
Τόμ. 1984, Αρ. 030 (1984) Ermittlung repraesentativer chemischer daten fuer spurenelemente im dritten bauxithorizont Zentral Griechenlands = Προσδιορισμός αντιπροσωπευτικών δεδομένων για τα ιχνοστοιχεία του τρίτου βωξιτικού ορίζοντα της Κεντρικής Ελλάδας Λεπτομέρειες   PDF
K. M. Ochsenkuhn, Μ. Ochsenkuhn-Πετροπούλου
 
Τόμ. 1993, Αρ. 082 (1993) Estimation of the modulus of deformation of a heavily jointed rock mass interbedded between rocks of known moduli = Εκτίμηση του μέτρου παραμορφωσιμότητος, έντονα κατακερματισμένου πετρώματος που περιβάλλεται από πετρώματα γνωστών μέτρων παραμορφωσιμότητος Λεπτομέρειες   PDF
Χαράλαμπος Ε. Τσουτρέλης, Γεώργιος Ε. Εξαδάκτυλος, Αθανάσιος Π. Καπένης
 
Τόμ. 1984, Αρ. 032 (1984) Evaluation of lateritic iron ore deposits by multiv ariate geostatistics = Αξιολόγηση αποθεμάτων σιδηρούχων λατεριτικών κοιτασμάτων με γεωστατιστικές μεθόδους Λεπτομέρειες   PDF
A. G. Royle, A. A. Al-Bazie
 
Τόμ. 1998, Αρ. 107 (1998) Evaluation of multiple - seam lignite deposits of Ptolemaes area, using statistical methods = Αξιολόγηση πολυστρωματικών κοιτασμάτων λιγνίτη της περιοχής Πτολεμαϊδας με χρήση στατιστικών μεθόδων Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Γαλετάκης
 
Τόμ. 2005, Αρ. 137 (2005) Evaluation of the influence of changes in the angle of internal friction and cohesion of rock materials on the stability of slopes formed by deluviums Λεπτομέρειες   PDF
M. Marschalco
 
Τόμ. 1993, Αρ. 086 (1993) Exploration and development of hydrocarbons in Greece : a status report Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Ρούσσος, Στέφανος Ξενόπουλος
 
Τόμ. 1992, Αρ. 076 (1992) Extended summary on the Greek alumina plant = Hellenic alumina industry team Λεπτομέρειες   PDF
 
91 - 105 από 1686 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>