Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991)

Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (5ο : 24-27 Μαΐου 1990 Θεσσαλονίκη)
Congress of the Geological Society of Greece (5th : May 24-27, 1990 : Thessaloniki)

Πίνακας Περιεχομένων

Contribution to the stratigraphy of miocene sediments of Kassos island (South Sporades) = Συμβολή στη Στρωματογραφία των Μειοκαινών ιζημάτων της νήσου Κάσσου (Νότιοι Σποράδες) PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Β. Τριανταφύλλου 529-548
Πετρολογία και γεωχημεία τριτογενών ηφαιστειακών πετρωμάτων Αισύμης - Κίρκης, Ανατολική Ροδόπη = Petrology and geochemistry of tertiary volcanic rocks of Essimi - Kirki, Eastern Rhodope PDF
Κωνσταντίνος Σιδέρης, Κων. Κατιρτζόγλου, Α. Χατζηκύρκου 19-31
Noble gas isotope geochemistry of volcanic gases from the Aegean island arc = Γεωχημεία ισοτόπων ευγενών αερίων σε ηφαιστειακά αέρια από το τόξο του Αιγαίου PDF
K. Nagao, I. Kita, J. Matsuda, Παναγιώτης Μητρόπουλος 33-41
Neogene and quaternary ryroclastics on the territory of Bulgaria: a review and new data = Νεογενή και τερτατογενή πυροκλαστικά ιζήματα στην περιοχή της Βουλγαρίας: ανασκόπηση και νέα στοιχεία PDF
A. V. Harkovska, M. Y. Ziatkova, S. D. Chochov, Z. I. Vergilova 43-43
Fe - carpholite in chloritoid - bearing metapelites - metasandstones of Skopelos island, N. Sporades, Greece = Παρουσία Fe - καρφολίτη - χλωριτοειδή σε μεταπηλιτικά - μεταψαμμιτικά πετρώματα της νήσου Σκοπέλου, Β. Σποράδες PDF
Ε. Μπόσκος, Α. Λιάτη 55-66
Evidence for high pressure metamorphism in the Vertiskos group of the Serbomacedonian massif: the eglogite of Nea Roda, Chalkidiki = Δεδομένα για την υψηλής πίεσης μεταμόρφωση της ενότητας Βερτίσκου, της Σερβομακεδονικής μάζας: ο εκλογίτης Νέων Ρόδων, Χαλ PDF
Σαράντης Δημητριάδης, Αθανάσιος Χ. Γκοντελίτσας 67-80
Εξέλιξη του πλουτωνίτη του Α. Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία): μοντέλα κλασματικής κρυστάλλωσης κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων = Evolution of Eastern Varnountas plutonite (NW. Macedonia): major and trace element fractional crystallization models PDF
Αντώνιος Α. Κορωναίος, Γεώργιος Χριστοφίδης, Γεώργιος Ελευθεριάδης 81-99
Bentonite and related deposits: world economic significance and situation in Greece = Μπεντονίτης και συναφή κοιτάσματα: παγκόσμια οικονομική σημασία και οι συνθήκες στην Ελλάδα PDF
G. W. Luttig, F. W. Wiedenbein 101-111
The partitioning og major and trace elements among the geochemical fractions of sediments from the Ierissos gulf and the adjacent area = Η επί μέρους κατανομή ιχνοστοιχείων και μεγαλοστοιχείων στα γεωχημικά κλάσματα ιζημάτων από τον κόλπο της Ιερισσού και PDF
Φ. Σακελλαριάδου 113-125
Νεοσχηματισμός ορυκτών και γεωχημικά χαρακτηριστικά πλεικαινικών στρωμάτων του Αγ. Θωμά της νήσου Αίγινας = Neoformation of minerals and geochemical characteristics of Pliocene layers of Agios Thomas, Aegina island, Greece PDF
Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, Μ. Γ. Σταματάκης 127-144
Geochemical and thermobarometric characteristics of fluids associated with quartz - sceelite veins of Metaggitsi - Salonikio, E. Chalkidiki peninsula = Γεωχημικά και θερμοβαρομετρικά χαρακτηριστικά ρευστών που σχετίζονται με φλέβες χαλαζία - σεελίτη της π PDF
Σ. Π. Κίλιας 145-159
Mineralogy - geochemistry - genesis and metallogenetic significance of lamprophytes from the Stratoni - Olympias area kerdilia formation, Eastern Chalkidiki = Ορυκτολογία - γένεση και μεταλλογενετική σημασία των λαμπροφυρών από την περιοχή Στρατωνίου - Ολ PDF
Σ. Η. Καλογερόπουλος, Φ. Γερούκη, Χ. Παπαδόπουλος 161-173
UNIGH: πρόγραμμα επεξεργασίας γεωχημικών δεδομένων και σύνταξης γεωχημικών χαρτών σε δύο και τρεις διαστάσεις = UNIGH: an application of software for chemical data processing and mapping in 2d and 3d PDF
Ε. Βασιλειάδης, Δ. Σγουρός, Ν. Ανδρουλακάκης 175-191
Framboids σιδηροπυρίτη στο κοίτασμα λιγνίτη της περιοχής Πλακιά - Λευκογείων Ρεθύμνου Κρήτης = Pyrite framboids in the lignite deposits of the Plakia - Lefkogia area, Crete PDF
Νικόλαος Κ. Κούκουζας, Στυλιανός Β. Σκουνάκης 193-201
Fe - Cr spinel and ilmenite massive mineralization in metamorphic ultramafics from the Askos area, Nothern Greece = Συμπαγής μεταλλοφορία Fe - Cr σπινελλίων και ιλμενίτη στα μεταμορφωμένα υπερβασικά πετρώματα της περιοχής Ασκού, νομού Θεσσαλονίκης, Β. Ελλ PDF
Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης 203-224
Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη θειούχων μεταλλοφοριών με χρυσό τηε περιοχής Στάνου, σχηματισμός Βερτίσκου, Χαλκιδική = Mineralogy and mineral chemistry of sulfide mineralizations with gold in the Stanos area, Vertiskos formations, Chalkidiki PDF
Σ. Η. Καλογερόπουλος, Ε. Κωνσταντινίδου, Ε. Σίμος 225-243
Morphology and composition of the gold grains of the Gallikos area, Nothern Greece as compared to some phine gold of the rhine valley, Germany = Μορφολογία και σύσταση του χρυσού στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού σε σύγκριση με αυτόν του ποταμού Ρήνου Γερ PDF
Ι. Μπομπότη-Τσιτλακίδου, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, G. C. Amstutz 245-257
Η πορφυρική εμφάνιση μολυβδαινίτη στη θέση Παγώνη Ράχη (ΒΑ Κίρκης) και η ορυκτολογική ταξινόμηση των υδροθερμικών εξαλλοιώσεων υποηφαιστιτών περιοχής Κίρκης - Αισύμης (Ν. Έβρου) = The porphyry molybdenum occurence of Pagoni Rachi (NE Kirki) and the minera PDF
Κυριάκος Αρίκας 259-274
Schichtgebundene Pb - Zn - Cu erzvorkommen in Kailias bei Dafnoudi (Zentrales Menikiongebirge, NE Griechenland) = Στρωματέγκλειστα κοιτάσματα Pb - Zn - Cu στην περιοχή Καίλια Δαφνούδι (Μενοίκιο όρος, Β. Ελλάς) PDF
Β. Τσιαλίδης, Κων. Κατιρτζόγλου, Παναγιώτης Στεφανίδης, G. C. Amstutz 275-290
The garnetite from Serifos = Ο γρανιτίτης της Σερίφου PDF
Σταύρος Ε. Παπασταύρου, Β. Περδικάτσης 291-300
Alteration hydrothermale sous - marine des basaltes et des dolerites (facies zeolitique) de l' unite moyenne volcanique de l; Argolide septentrionale (Peloponnese, Grece) = Υποθαλάσσια υδροθερμική εξαλλοίωση των βασαλτών και δολεριτών (ζεολιθικής φάσης) τ PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Γ. Σ. Οικονόμου 301-319
Οι χρωμιτικές εμφανίσεις στα υπερβασικά πετρώματα του Νότιου Πηλίου (κεντρική Ελλάδα) = The chromite occurrences in the ultrabasic rocks of Southern Pilio (Central Greece) PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ε. Στασινούλιας, Β. Στασινούλιας, Α. Τσαγκαλίδης 321-336
Θειούχες συγκεντρώσεις στους σερπεντινίτες - χρωμιτίτες τηε περιοχής Ερέτρειας = Sulphide occurrences in the serpentinites - chromitites of the Eretria area PDF
Ελευθερία Γ. Δήμου 337-353
Wollastonite and associated copper mineralization in the contact metamorphic aureole of Kimmeria, Xanthi, N. Greece = Βολλαστονίτης και η συνδεόμενη με αυτόν χαλκούχος μεταλλοφορία στην άλω μεταμόρφωσης επαφής των Κιμμερίων, Ξάνθη, Β. Ελλάδα PDF
Νίκος Σ. Σκαρπέλης, Α. Λιάτη 369-377
Νέα απολιθωματοφόρα θέση με ανθρωποειδή πρωτεύοντα από το ανώτερο Μειόκαινο της Μακεδονίας (Ελλάδα) = A new hominoid primate bearing locality from the late Miocene of Macedonia (Greece) PDF
Luis de Bonis, G. Bouvrain, D. Geraads, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός 381-394
Composition and species diversity in Late Niocene faunal assemplages of Nothern Greece = Είδη και κατανομή τους στα πανιδικά σύνολα του Ανωτέρου Μειοκαίνιου της Β. Ελλάδας PDF
Luis de Bonis, G. Bouvrain, D. Geraads, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός 395-404
The presence of pleistocene mammals in Lesvos island (E. Aegean) = Η παρουσία πλειστοκαινικών θηλαστικών στη νήσο Λέσβο (Αν. Αιγαίο) PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, V. Eisenmann, Σ. Φ. Γαλούκας 405-421
Biogeographic patterns of the Aegean region and their geological origin = Βιογεωγραφικές κατανομές στο Αιγαίο και η γεωλογική εξήγηση της προέλευσής τους PDF
F. W. Wiedenbein 423-435
The Petralona cranium: C. T. - Scan findings = Το κρανίο των Πετραλώνων: στοιχεία C.T. - Scan PDF
Floch-Prigent P. Le, Α. Μοσχίδου-Πολυζώη 437-452
The hystricidae from the pleistocene of Macedonia (Greece) and a review of the european representatives of the family = Τα hystricidae από το πλειστόκαινο της Μακεδονίας (Ελλάδα) και μια ανασκόπηση των αντιπροσώπων της οικογένειας στην Ευρώπη PDF
Καλλιόπη Κ. Κολιαδήμου, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός 453-471
A coelodonta antiquitatis praecursor (mammalia, rhinocerotidae, zone 24) grom the lower Axios valley deposits (Gephyra, Macedonia, N. Greece) = Coelodonta antiquitatis praecursor (θηλαστικά, ρινοκερατοειδή, ζώνη 24) από την κατώτερη κοιλάδα του Αξιού (Γέφ PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά 473-485
Phytoplankton of the paleocene flysch deposits Beotia/Greece = Φυτοπλαγκτόν από τις παλαιοκαινικές αποθέσεις του φλύσχη στη Βοιωτία (Ελλάδα) PDF
R. Gotzes 487-498
Palaookologische und stratigraphische untersuchungen der diatomeen des Pleistozans der N. Peloponnes, Griechenland = Παλαιοοικολογικές και στρωματογραφικές μελέτες των διατόμων του Πλειστοκαίνιου της Β. Πελοποννήσου, Ελλάδα PDF
Δημήτριος Π. Φρυδάς 499-514
Conodont stratigraphy, depositional environments and stable isotope composition of the triassic in the Helicon mountains (Beotia, Greece) = Στρωματογραφία με βάση τα κωνόδοντα, αποθετικό περιβάλλον και σύνθεση των σταθερών ισοτόπων των Τριαδικών αποθέσεων PDF
T. Steuber 515-528
The miocene echinoids of Poland = Τα αχινοειδή του Μειοκαίνου της Πολωνίας PDF
Zofia Maczynska 549-560
A contribution to the paleontology of echinoids : the genus Echinocyamus van Phels. From the sediments of Yugoslavian & Greece (Middle Eocene to recent) = Συμβολή στη παλαιοντολογία των εχινοειδών : το γένος Echinocyamus van Phels. Στα ιζήματα της Γιουκοσ PDF
Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, , Jovanka Mitrovic-Petrovic 561-579
Biostratigraphic and paleoecological characteristics of Alb - Cenomanian sediments of Kosmas J. Serbia = Βιοστρωματογραφικά και παλαιοικολογικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων του Αλβίου - Κενομανίου του kosmaj, Σερβία PDF
Jovanka Mitrovic-Petrovic, M. Andjelkovic 581-592
Στρωματογραφικές και παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Φιλιατρών και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους = Stratigraphic and palaeoecological observations on the postalpine sediments in the area of Filiatra ( Messinia, Peloponnesu PDF
Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Ρέα-Μαρία Μίρκου-Περιποπούλου, Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης 593-608


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα