Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ψιλοβίκος, Αντώνιος Α.

 • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
  Φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες της πρόσφατης εξέλιξης του Δέλτα του Νέστου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
  Παράκτια φαινόμενα στη χερσόνησο Κασσάνδρα της Χαλκιδικής
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 22 (1990) - Άρθρα
  Η επίδραση της νεοτεκτονικής στη διαμόρφωση των υδρογραφικών δικτύων της νοτιοδυτικής Ροδόπης = Neotectonic impact on the modification of drainage networks of the Southwestern Rhodope
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 26 (1990) - Άρθρα
  Έρευνα πάνω στο υδρολογικό ισοζύγιο λεκανών απορροής του ελληνικού χώρου :(παράδειγμα από τη λεκάνη Σκλήθρου Φλώρινας) = Recherche sur le bilan hyndrologique des bassins versants du pays hellenique : (d'apres l'exemple du bassin de Sklithro, Florina).
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  The turn of the river and the deltaic system of Acheloos from natural to antropogenic during the last 50 years = Η μετατροπή του φυσικού ποτάμιου και δελταϊκού συστήματος του Αχελώου σε ανθρωπογενές κατά τα τελευταία 50 χρόνια
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  Bedload transport and deposition in the river Strymon artificial channel before its reach to the Kerkini reservoir = Μεταφορά και απόφεση υλικών στηντεχνητή κοίτη του Στρυμώνα ανάντη του ταμιευτήρα της Κερκίνης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
  Μορφολογικές και τεκτονικές συσχετίσεις στο χώρο του Πελαγονικού τεμάχους = Morphological and structural correlations in the area of Pelagonian block
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
  Εξάπλωση και παλαιογεωγραφική σημασία των επιφανειών επιπέδωσης στους ορεινούς όγκους της Πελαγονικής μάζας = Distribution and palaeogeographic significance of the planation surfaces on the mountain blocks of The Pelagonian massif
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Ανανέωση των ποταμών στο χώρο που περιβάλλει το Βόρειο Αιγαίο πέλαγος σε σχέση προς τις μεταπλειοκαινικές τεκτονικές και κλιματικές αλλαγές
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Προκαταρκτική εξέταση της κατανομής και της ποιότητας των αιωρούμενων ιζημάτων στο υδρολογικό σύστημα του ποταμού Στρυμώνα και της λίμνης Κερκίνης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Μεταβολές στους ρυθμούς πρόσχωσης και ανανέωσης του νερού της λίμνης Λυσιμαχείας λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων = Recent changes in sedimentation rates and water residence in Lysimachia lake due to anthropogenic influence
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Ορισμένα χαρακτηριστικά του νέου ταμιευτήρα της Πλατανόβρυσης που επηρεάζουν το ποτάμιο σύστημα του Νέστου = Some characteristic of the new reservoir of Platanovrysi that affect the river Nestos system
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Distributed modelling of soil erosion and sediment transport
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 6 (2002) - Άρθρα
  Φυσική γεωγραφία - γεωμορφολογία : ένας κατ' εξοχήν περιβαλλοντικός επιστημονικός κλάδος σε αναζήτηση νέων ρόλων και πεδίων εφαρμογής = Physical geography - geomorphology : a special environmental scientific branch in search of new roles and application f
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Γεωμορφολογικές, υδρογραφικές και ιζηματολογικές διεργασίες στη λεκάνη των Σερρών που οφείλονται στη δράση της ρηξιγενούς τεκτονικής του τεταρτογενούς = Geomorphological, hydrographical and sedimentological processes at the Serres basin due to quaternary fault tectonics
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Perliminary report on the supende sediment load distribution and quality in the river Strymon- lake Kerkini hydrosystem (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  River Rejuvenation at the area surrounding the North Aegean sea related to post pliocene tectonic and climatic changes (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF