Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φωτιάδης, Α. Δ.

 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Γεωλογική δομή της ΝΔ Αργολίδας = Geological structure of SW Argolis (Peloponnesus, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Alteration hydrothermale sous - marine des basaltes et des dolerites (facies zeolitique) de l' unite moyenne volcanique de l; Argolide septentrionale (Peloponnese, Grece) = Υποθαλάσσια υδροθερμική εξαλλοίωση των βασαλτών και δολεριτών (ζεολιθικής φάσης) τ
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Straigraphic and Paleogeographic evolution of the Northern Argolis ( Greece) during the Cretaceous Paleogene = Στρωματογραφική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Βόρειας Αργολίδος κατά το Κρητιδικό και το Παλαιογενές
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
  Οι οφιολιθικές ενότητες της Αργολίδας (Πελοπόννησος, Ελλάδα) = Les unites ophiolitiques de l' Argolide (Peloponnese, Grece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Etude mineralogique des clinopyroxenes associes aux roches volcaniques des unites ophiolitiques de l' Argolide septentrionala (Peloponnese, Grece) = Ορυκτολογική μελέτη των κλινοπυροξενών από τα ηφαιστειακά πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Β. Αρ
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  The divercity of the jurassic volcanism in the inner parts of the Hellenides: the nothern Argolis ophiolitic units (Peloponnesus, Greece) = Διαφοροποίηση της ιουρασικής ηφαιστειότητας των εσωτερικών Ελληνίδων: οι οφιολιθικές ενότητες της Βόρειας Αργολίδας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Νεώτερα στοιχεία για την γεωλογία της Ν. Αργολίδας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  The stratigraphic and paleogeographic evolution of the eastern pelagonian margin during the late jurassic-cretaceous interval (western Vermion mountain-western Macedonia, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  Manganiferous concretions bearing luminiscent fluorapatiteinnjurassic red cherts of pillow - lavas ophiolite unit (Angelokastro, Argolis)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) - Άρθρα
  The late early Cretaceous transgression on the laterites in Vourinos and Vermion massifs(western Macedonia, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) - Άρθρα
  Η διαχρονική εξέλιξη του Κορινθιακού κόλπου σε διεθνές γεωλογικό εργαστήριο : ιδιαίτερη αναφορά στην Πέραχωρα Λουτρακίου = The gulf of Corinth as an international geological laboratory : the case of Perachora Peninsula
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Statigraphy and geological structure of the Lavrion area (Attica, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Contribution to the structural study of the Rhodiani ophiolites, voyrinos massif
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) - Άρθρα
  Corellation of late triassic and early jurassic lofer- type carbonates from the Peloponnesus peninsula, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  Geological contribution to the tectono- stratigraphy of the Nafplion area (NW Argolis. Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 35 (2003) - Άρθρα
  Geological and geochronological data for Skinos and Folegandros metamorphic units (Cyclades, Greece): their tectono-stratigraphic significance
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
  Clinopyroxene and spinel composition of ophiolitic volcanic rocks (Southern Argolis peninsula, Greece): implications for the geodynamic evolution. = Ορυκτπχημεία κλινοπυροξένων και σπινελλίων των οφιολιθικών ηφαιστειακών πετρωμάτων της Νότιας Αργοίδας. Συμβολή στην γεωδυναμική εξέλιξη τους.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Geological structure of SW Argolis (Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Γεωλογική δομή της ΝΔ Αργολίδας (Πελοπόννησος, Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Submarine hydrothermal alteration of basalts and tolerites (Zeolitic facies) in the intermediate unit of Northern Argolis (Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Υποθαλάσσια υδροθερμική εξαλλοίωση των βασαλτών και δολεριτών ( ζεολιθικής φάσης) της ενδιάμεσης "ηφαιστειακής" ενότητας της Β.Αργολίδας (Πελοπόνησσος, Ελλάδα).
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  New data on the geology of Southern Argolis (Peloponnesus, Greece) (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Clinoryroxene and spinel composition for paleodynamic origin of ophiolitic volcanic rocks (Southern Argolis Peninsula, Greece) (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) - Άρθρα
  Using remote sensing multispectral data and GIS techniques for the geological mapping of Halki island
  Περίληψη  PDF