Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φουντούλης, Ι

 • Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) - Άρθρα
  The morphoneotectonics structure of the transitional zone between the Gortynia MT. Horst and the Pyrgos- Olympia basin(Central- Western Peloponnese, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) - Άρθρα
  Estimation of flash flood hazard in the Pidima- Arfara area (Messinia, SW Greece), based on the study of instantaneous unitary hydrographs, longitudinal profiles and stream power
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) - Άρθρα
  Using GIS and multicriteria decision analysis in landslide susceptibility mapping - a case study in Messinia prefecture area (SW Peloponnesus, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) - Άρθρα
  Tectonic structure of Central-Western Attica (Greece) based on geophysical investigations-preliminary results
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) - Άρθρα
  Evidence of cold seeping in plio-pleistocene sediments of se Peloponese: the fossil carbonate chimneys of Neapolis region
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Neotectonic macrofolds in the area of Filiatra (West Messinia, Peloponnesus) (abstracts) = Νεοτεκτονικές μακροπτυχές στην περιοχή Φιλιατρών (Δ.Μεσσηνία,Πελοπόννησος)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Neotectonic evolution of the Killini Peninsula (NW Peloponessus, Greece) (abstracts) = Νεοτεκτονική εξέλιξη της χερσονήσου της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Stratigraphic and paleoecological observations on the post-Alpine sediments at the Filiatra area (Messinia, Peloponnesus) and their neotectonic interpretation (abstracts) = Στρωματογραφικές και παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Φιλιατρών και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Macroseismic observations after the October 16th 1988 earthquake at the Kyllinis peninsula (NW Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά το σεισμό της 16ς Οκτωβρίου 1988 στη χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Paleogeography, sedimentation and neotectonic implications at the Kambos depression and Kitries bay area (Messinia, Peloponnesus, Greece) (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF