Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φυτρολάκης, Νικόλαος Λ.

 • Τόμ. 7, Αρ. 1 (1966) - Άρθρα
  Περί μιας εμφανίσεως απολιθωμάτων εντός των ημιμεταμορφωμένων πετρωμάτων της Ανατολικής Κρήτης = Uber einen fossilienfund im metamorphikum von OstKreta
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 8, Αρ. 1 (1971) - Άρθρα
  Τα μέχρι τούδε άγνωστα παλαιοζωϊκά στρώματα νοτιοανατολικώς των Καλαμών = Die bis heute unbekannten palaeozoischen schichten sudostlhich von Kalamai
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 9, Αρ. 1 (1972) - Άρθρα
  Η επίδρασις ορογενετικών τινών κινήσεων και ο σχηματισμός της γύψου εις την ανατολικήν Κρήτην (επαρχία Σητείας) = Die einwirkung gewisser orogenen bewekungen und die gipsbildung in Ostkreta (prov. Sitia)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
  Γεωλογική δομή της Δυτικής Πυλαίας και απόψεις περί της γεωτεκτονικής θέσεως των ζωνών: Ωλονού, Πύλου και Τριπόλεως = Geologischer bau der Westlichen Pyliasprovinz und bemerkungen uber die geotectonische position der Olonos - Pylos und Tripoliza zone
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 10, Αρ. 2 (1973) - Άρθρα
  Συμβολή εις την γνώσιν της μεταβολής φυσικών και μηχανικών τινών ιδιοτήτων των αργίλων και μάργων εν σχέσει προς τας ορυκτολογικάς και γεωλογικάς συνθήκας. = Beitraz zur kenntnis der veranderung gewisser physikalischen und mechanischen eigenschaften der t
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 10, Αρ. 2 (1973) - Άρθρα
  Επί της στρωματογραφικής σημασίας ορισμένων στοιχείων εις τα ανθρακικά ιζήματα των ζωνών Τριπόλεως και Ωλονού - Πίνδου (Ν. Πελοπόννησος - Κύθηρα). = Die stratigraphische deutung von Sr, Mg, Al u.a. in karbonatgesteinen der Tripolitsa und der Olonos - PInd
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 13, Αρ. 2 (1978) - Άρθρα
  Συμβολή στη γεωλογική έρευνα της Κρήτης. = Beitrag zu geologischen forschung von Kreta.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 18 (1986) - Άρθρα
  Γεωλογική έρευνα ορισμένων εμφανίσεων αιολικών ιζημάτων στην Κρήτη = Geologische forschung einigen aolischen sediment vorkommen in Kreta
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
  Νεοτεκτονικές κινήσεις στο ακρωτήρι Τράχουλας στις νότιες ακτές του Ν. Ηρακλείου Κρήτης = Neotectonic movements at the cape Trachulas in the southern coasts of the Iraklion district, Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Συμβολή στη γνώση των νεογενών και τεταρτογενών αποθέσεων δυτικά του χωριού Μυρτός (Α. Κρήτη) = Contribution to the knowledge of neogene and quaternary deposits west of the village Myrtos. East Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 3 (1988) - Άρθρα
  Γεωμορφολογική έρευνα και παρατηρήσεις σχετικές με την υδροφορία και τη μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών στη λεκάνη των ποταμών Κηρέα και Νηλέα (ΒΑ Εύβοια) = Etude geomorphologique et observations concernants l' hydrogeologie et la pollution de
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Συμβολή στη γνώση της νεοτεκτονικής δομής της Χερσονήσου Γερολιμένα - Μεζάπου (μέσα Μάνη) = Contribution to the Knowledge of the neotectonic structure of the Gerolimenas - Mezapou, Peninsula (Mani)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  The geodynamic developement of the Olonos - Pindos zone in Southewestern Messenia ( Greece) = Η γεωδυναμική ανάπτυξη της ζώνης Ωλωνού - Πίνδου στη ΝΔ Μεσσηνία ( Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Η κατολίσθηση στην Αγ. Άννα της Β. Εύβοιας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
  Συμβολή στη γνώση των προνεογενών γεωλογικών ενοτήτων της Καρπάθου = Contibution to the knowledge of the geological unities of Karpathos' island
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Συμβολή στη γνώση των σχηματισμών του Φλύσχη της υποζώνης Γαβροβού στη Μεσσηνία και στην περιοχή των βουνών Κλοκοβάς και Βαρσόβας = Contribution to the knowledge of the Gabrovou subzone flysch formations, in the Messenia and in the area of the Klokova and
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Γεωλογικές συνθήκες και κίνδυνοι ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τη λειτουργία του νέου Αής Κρήτης στον Αθερινόλακκο = Geological conditions and pollution risks of the ground water as a result of the operation of the new steam powered station in Ather
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 6 (2002) - Άρθρα
  Σύντομος απολογισμός και γενική ανακεφαλαίωση των εργασιών που παρουσιάστηκαν στις θεματικές ενότητες της γενικής γεωλογίας, τεκτονικής, γεωμορφολογίας, παλαιοντολογίας, στρωματογραφίας, θαλάσσιας γεωλογίας και ιζηματολογίας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Contribution in the knowledge of the neotectonic structure of the Gerolimenas - Mezapou Peninsula (Mani) (abstracts) = Συμβολή στη γνώση νεοτεκτονικής δομής της χερσονήσου Γερολιμένα - Μεζάπου (Μέσα Μάνη)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Geological structure of the broad area of Falakro mountain and tectonic relationships between W. Rhodope zone and Serbomacedonian massif (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF