Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) Middle jurassic- early cretaceous radiolarin biochronology of Tethys: implications for the age of radiolarites in the Hellenides (Greece) (Abstracts)  PDF
P. O. Baumgartner, T. Danelian, P Dumitrica, S. Gorican, R. Jud, L O'dogherty, B Carter, M Conti, Wever P. De, N Kito, M Marcucci, A Matsuoka, B. Murchey, E. Urquart
 
Τόμ. 25 (1990) Engineering geology evaluation of a road's slopes.An example from the Kalamata -Sparti road. (abstracts) = Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση των πρανών ενός δρόμου.Ένα παράδειγμα απο το δρόμο Καλαμάτας -Σπάρτης.  PDF
Γ.Σ. Ξειδάκης, Παύλος Γ. Μαρίνος
 
Τόμ. 25 (1990) Submarine hydrothermal alteration of basalts and tolerites (Zeolitic facies) in the intermediate unit of Northern Argolis (Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Υποθαλάσσια υδροθερμική εξαλλοίωση των βασαλτών και δολεριτών ( ζεολιθικής φάσης) της ενδιάμεσης "ηφαιστειακής" ενότητας της Β.Αργολίδας (Πελοπόνησσος, Ελλάδα).  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Γ. Σ. Οικονόμου
 
Τόμ. 25 (1990) The presence of pleistocene mammals in Lesvos island (E.Aegean) (abstracts) = Παρουσία πλειστοκαινικών θηλαστικών στη Λέσβο (Ανατολικό Αιγαίο)  PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, V. Eisenmann, Σ. Φ. Γαλούκας
 
Τόμ. 25 (1990) Jurassic paleofaults in the Ionian zone (Epirus) (abstracts) = Μελέτη παλαιορηγμάτων του Ιουρασικού στην Ιόνιο ζώνη της Ηπείρου  PDF
Βασίλης Καρακίτσιος
 
351 - 355 από 355 Στοιχεία << < 10 11 12 13 14 15 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.