Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28 (1992) Zeolites in Oligocene volcanic rocks, Dadia-Lefkimi area, Thrace, Northern Greece: mineralogy and cation exchange properties (Abstracts)  PDF
Νίκος Σ. Σκαρπέλης, Ι. Μαράντος, Γ. Ε. Χρηστίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Recent activity on earthquake prediction research carried out by the seismological institute (Abstracts)  PDF
Δ. Παπαναστασίου, Ι. Κ. Δρακόπουλος, Ι. Λατουσάκης, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Γ. Δράκος
 
Τόμ. 28 (1992) Discharge properties of radon isotopes in Hellenic geothermal fields (Abstracts)  PDF
Δ Κοσμάτου, Ευάγγελος Λάγιος, Γ Γιαννακοπούλου, Ιωάννης Γ. Λυριτζής
 
Τόμ. 28 (1992) The origin of the Milos bentonite deposits (Abstracts)  PDF
V.J Dietrich, R. Nuesch, D. Ballanti
 
Τόμ. 25 (1990) Paleomagnetism of late tertiary and plio-pleistocene formations of Northern Greece (abstracts) = Παλαιομαγνητιή μελέτη των σχηματισμών του Ανώτερου Τριτογενούς και Πλειο-πλειστοκαίνου της Β.Ελλάδος.  PDF
M. Westphal, Δ. Κοντοπούλου, , Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 25 (1990) Particle size granding as a factor of compaction result, in soils. (abstracts) = Η κοκκομετρική διαβάθμιση ως παράγοντας που επηρεάζει τη συμπύκνωση των εδαφών.  PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Γ. Δημόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Neogene and quartenary pyroclastics on the territory of Bulgaria- A review and new data (abstracts) = Νεογενή και Τεταρτογενή πυροκλαστικά ιζήματα στην περιοχή της Βουλγαρίας. Ανασκόπηση και νέα στοιχεία.  PDF
A. V. Harkovska, M. Y. Ziatkova, M. Y. Ziatkova, S. D. Chochov, Z. I. Vergilova
 
Τόμ. 25 (1990) Sentimentological evolution of mesozoic-early tertiary small ocean basins in the eastern mediterranean neotethys (abstracts) = Ιζηματολογική εξέλιξη μικρών ωκεάνιων λεκανών της Νεοτηθύος στην ανατολική Μεσόγειο κατά το Μεσοζωϊκό -Κατώτερο τριτογενές .  PDF
, P. D. Clift, P. J. Degnan, G. Jones
 
Τόμ. 25 (1990) Sur l' age de quelques amphibolites du Rhodope grec (abstracts) = Σχετικά με την ηλικία μερικών αμφιβολιτικών πετρωμάτων της Ελληνικής Ροδόπης  PDF
P. Celet, B. Clement
 
Τόμ. 28 (1992) Further evidence of a high thermal gradiet operating on a regional scale during the variscan metamorphism in the Eastern Alps (Abstracts)  PDF
R. Sassi, R. Spiess
 
Τόμ. 28 (1992) Biostratigraphic data on the cretaceous- tertiary boundary deposits of the Ionian zone (Abstracts)  PDF
P. Sadush
 
Τόμ. 28 (1992) Preliminary results of U-Pb and Rb-Sr investigations on metamorphic rocks of Thassos, Pangaeon complex, Northern Greece (Abstracts)  PDF
N. Wawrzenitz, A. Baumann, G. Nollau
 
Τόμ. 28 (1992) The Epanomi gas field, Thessaloniki- Greece; a case of naturally fractured reservoir (Abstracts)  PDF
Νίκος. Ρούσσος
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical characteristics of volcanic rocks from the Eastern Aegean on an axis perpendicular to the volcanic arc (Abstracts)  PDF
Παναγιώτης Μητρόπουλος, Αθανάσιος. Κατερινόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) The uncommon metamorphic Cr- Ba- Fe- Cu deposit from the Busovaca district, Central Bosnia, Yugoslavia (Abstracts)  PDF
I. Jurkovic, D. Slovenec, K. Namjesnik
 
Τόμ. 28 (1992) Application of schreinemarker's method to a metamorphic area located at the Northern flank of the menders massif- Western Turkey (Abstracts)  PDF
O Candan, O. Dora
 
Τόμ. 25 (1990) Macroseismic observations after the October 16th 1988 earthquake at the Kyllinis peninsula (NW Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά το σεισμό της 16ς Οκτωβρίου 1988 στη χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα)  PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Ε. Λόγος, Γ. Δ. Δανάμος., Ι Φουντούλης, Ε. Αδαμοπούλου
 
Τόμ. 25 (1990) An application software for geochemical data processing and mapping in 2D and 3D (abstracts) = UNIGX ένα πρόγραμμα Η/Υ επεξεργασίας γεωχημικών δεδομένων και χαρτογράφησης σε δύο και τρείς διαστάσεις.  PDF
Ε. Βασιλειάδης, Δ. Σγουρός, Ν. Ανδρουλακάκης
 
Τόμ. 25 (1990) A contribution to the paleontology of echinoids: the genus Echinocyamus van Phels. from the sentiments of Yugoslavia and Greece (Middle Eocene to recent) (abstracts) = Συμβολή στην παλαιοντο0λογία των εχινοειδών. Το γένος Echinocyamus van PHELS απο τη Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα.(Μέσο Ηώκαινο- σήμερα).  PDF
Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Jovanka Mitrovic-Petrovic
 
Τόμ. 25 (1990) Observations of the Minor structures of the metamorphic rocks of Varnavas-Ramnounda area, NE Attica.(abstracts) = Μικροτεκτονικές παρατηρήσεις στο μεταμορφωμένο σύστημα της περιοχής Βαρνάβα-Ραμνούντας, ΒΑ Αττική.  PDF
Σ. Γ. Λόζιος
 
Τόμ. 28 (1992) Geodynamic implication of geochemical data for the early paleozoic matavolcanics from the geremic unit (Inner Western Carpathians) (Abstracts)  PDF
P. Ivan
 
Τόμ. 28 (1992) Mild- cretaceous dinoflagellate cysts of Hungary (Abstracts)  PDF
H. Leereveld
 
Τόμ. 28 (1992) On the relationship between active tectonics and fluid circulation in the geothermal system of Nisyros Caldera (Abstracts)  PDF
Α. Τζανής, Ευάγγελος Λάγιος
 
Τόμ. 28 (1992) Sedimentological and geological studies at the central part of the Southern Aegean volcanic arc-preliminary results (Abstracts)  PDF
Κ. Δ. Περισοράτης, Α. Δ. Ανδρινόπουλος, Π. Ζαχαράκης, Ε. Ζημιανίτης
 
101 - 125 από 355 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.