Η εθελοντική πληροφορία ως μέσο γεωγραφικού γραμματισμού = The voluntary information as means of geographic literacy

Αικατερίνη Κλωνάρη, Αγαθή Αλμπάντη

Περίληψη


Η εθελοντική γεωγραφική πληροφορία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Στις μέρες μας το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιολόγηση της γεωγραφικής πληροφορίας που μπορεί να συλλεχτεί και να αξιοποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρμογές, που μέχρι σήμερα απαιτούσαν μεγάλο χρόνο και κόστος. Στην συγκεκριμένη εργασία ερευνήθηκε κατά πόσο η χρήση ενός τέτοιου προγράμματος, από μαθητές Γυμνασίου, θα μπορούσε να δημιουργήσει αποτελεσματικότερη μάθηση σε βασικές γεωγραφικές έννοιες, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών σχετικά μ ε την εργασία στο πεδίο, στη συλλογή δεδομένων, στην καταγραφή και επεξεργασία τους και στη χρήση ενός προγράμματος τύπου "virtual globe" όπως το ΗΕΡΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας, στο Γυμνάσιο Χρυσούπολης με 80 μαθητές της Β΄ τάξης. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν πρωτόκολλο καταγραφών των δεδομένων, ερωτηματολόγια πριν και μετά το τέλος του προγράμματος και τα δεδομένα καταγραφής των μαθητών στο πρόγραμμα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι μαθητές με μεγάλους βαθμούς ανταποκρίθηκαν καλύτερα σε όλα τα επίπεδα της έρευνας και ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονιών επηρέασε την επίδοση τους στο project. Ο συνδυασμός της χρήσης των χαρτών με αυτή του προγράμματος HERE βοήθησε στην ανάπτυξη της δεξιότητας του προσανατολισμού στο χώρο και της αίσθησης της απόστασης. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η εργασία στο πεδίο έκανε τους μαθητές να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα και η εργασία μέσω ενός project είχε θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα της εργασίας τους.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; εθελοντική πληροφορία; εικονικές σφαίρες; ελεύθερο χαρτογραφικό πρόγραμμα; γεωγραφική εκπαίδευση; voluntary geographic information; virtual globe; free mapping program; geographic education

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα