Περιβαλλοντική εκπαίδευση: μια σημαντική συμβολή στη διαθεματικότητα - διεπιστημονικότητα στο χώρο της Α΄θμιας και Β¨θμιας εκπαίδευσης

Κ. Τρίκολας

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία αναπτύσσουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της διαθεματικότητας - διεπιστημονικότητας στα σχολεία Α΄ θ μιας κ αι Β ΄ θμιας εκπαίδευσης. αρουσιάζονται συνοπτικά η ιστορία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το αντικείμενό της και η εφαρμογή τ ης σ την Α ΄ θ μια κ αι Β ΄ θ μια εκπαίδευση. Ακόμη, ο ρόλος του σχολικού συμβούλου για την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο διαθεματικός διεπιστημονικός τρόπος προσέγγισης της γνώσης και μέσα από τη διερεύνηση του αντικειμένου της γνώσης καθώς και την αντιμετώπισή του με κριτική σκέψη, τρόποι που εφαρμόζει η περιβαλλοντική εκπαίδευση, εξασφαλίζει την ολιστική πολύπλευρη εκπαιδευτική διαδικασία μάθησης στην Α΄ θμια και κυρίως στην Β΄ θμια εκπαίδευση. Η διαθεματικότητα διεπιστημονικότητα σύμφωνα με την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη διδακτική πρακτική και πράξη. Εφαρμόζεται μόνο μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία εκπονούνται εθελοντικά από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Για να εφαρμοστεί αυτός ο τρόπος κατάκτησης της γνώσης πρέπει να αλλάξει η διοικητική και οργανωτική δομή της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της Β΄ θμιας. Προτείνονται, μερικές μεταβολές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που στόχο έχουν να αναπτύξουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία, και μελέτη για γενίκευση εφαρμογής της διαθεματικότητας διεπιστημονικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; περιβαλλοντική εκπαίδευση; διαθεματικότητα; διεπιστημονικότητα; Α΄ θμια και Β΄ θμια εκπαίδευση; σχολικός σύμβουλος; environmental education; interdisciplinaryi; interdisiplinarity; primary education; secondary education; school counselor

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα