Understanding of geographical cognitive abilities through maps and satellite images, a task in geographic education

Dhimitri Jostina, Duri Valbona

Περίληψη


Ένας χάρτης ή δορυφορική εικόνα παρουσιάζει μοναδικές πληροφορίες. Η κατανόηση γεωγραφικών, φυσικών και ανθρώπινων στοιχείων γίνεται απλούστερη με τη γνώση και την ανάγνωση τους. Η μελέτη εξετάζει τη σημασία της αναγνώρισης, την απόκτηση και δημιουργία δεξιοτήτων για την ερμηνεία τέτοιων διδακτικών στοιχείων, των οποίων η συμμετοχή είναι μέρος των σχολικών προγραμμάτων και των γεωγραφικών προγραμμάτων. Η εργασία παρουσιάζει μια πρωτότυπη μελέτη για την απόκτηση των γεωγραφικών π ληροφοριών, μέσα από χάρτες και δορυφορικές εικόνες σε μια ομάδα 120 μαθητών σε δύο λύκεια. Παρατήρησε και ανέλυσε τις γεωγραφικές γνωστικές ικανότητες των μαθητών που συμμετέχουν στη δειγματοληψία, με την ερμηνεία γεωγραφικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων της μελέτης, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Έτσι, στους μαθητές δόθηκε μια δορυφορική εικόνα και ένας θεματικός χάρτης της ίδιας περιοχής και τους ζητήθηκε να προσδιορίστουν ανθρώπινα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και φυσικά περιβάλλοντα, αντικείμενα φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, σύμβολα του χάρτη, να καθορίζουν την απόσταση και να αξιολογήσουν τη σημασία της αναγνώριση χαρτών και δορυφορικών εικόνων, λαμβάνοντας μια αρχική φάση από αυτούς. Μετά από μια μεγάλη εξήγηση του γεωγραφικού υλικού, οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, υποβαλλόμενοι στη δεύτερη φάση. Για την ανάλυση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS. Χάρτες και δορυφορικές εικόνες αποτελούν τα βασικά εργαλεία της γεωγραφίας. Μας επιτρέπουν να μεταδώσουμε πληροφορίες που είναι συχνά δύσκολο να εκφραστούν λεκτικά. Η διδασκαλία της γεωγραφίας χάνει την αξία της εάν δεν χρησιμοποιείται στους χάρτες, έτσι δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Μέσα από τους χάρτες και τις δορυφορικές εικόνες, οι μαθητές μπορούν να δουν καλύτερα τι εξηγήθηκε και τι πρέπει να μάθουν ήταν μια σημαντική πτυχή σ ε α υτή τη μελέτη. Το υπόμνημα του χάρτη ε ίναι πάνω από όλα αυτά. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της έρευνας, το πόμνημα δεν ήταν στη διάθεση των μαθητών. Αφού δόθηκε η εξήγηση της διάλεξης, οι κειμενικές πληροφορίες και η εξήγηση του υπομνήματος του χάρτη με όλα τα σύμβολα, αυξήθηκε η αναγνώριση του περιοχομένου απο τους μαθητές. Σκοποί και στόχοι για το παράδειγμα της γεωγραφίας στα προγράμματα περιλαμβάνουν εργασία με οπτικό- χωρικά εργαλεία. εξετάσαμε σχολεία με διδακτικά εργαλεία, όπως θεματικούς χάρτες και εικόνες δορυφόρου. Το γυμνάσιο "Nushi Jani" έχει μια κ αλύτερη υποστήριξη των υποδομών σε σχέση με το "Vath K orreshi" γυμνάσιο. Οι μαθητές που ελήφθησαν στα δύο σχολεία έχουν δυσκολία να αναγνωρίσουν και να δουλέψουν με χάρτη και εικόνα δορυφόρου. Αλλά είδαμε μια βελτίωση των δεξιοτήτων τους μετά την παρέμβαση. Επεξήγηση σχετικά με την κλίμακα του χάρτη βοήθησε τους μαθητές να επιλέξουν μια δεδομένη απόσταση στο χάρτη και στη δορυφορική εικόνα. Άλλα στοιχεία του χάρτη, όπως: η βόρεια κατεύθυνση, πλαίσια, τίτλος ήταν μέρος του ερωτηματολογίου, ως μέρος των βασικών στοιχείων. Όσον αφορά σε αυτά, τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση κατά τη διάρκεια του τεστ, αλλά ακόμα όχι σε σημαντικό επίπεδο. Η βελτίωση αυτή συνέβη ως αποτέλεσμα της: 1 διάλεξης και της εξήγησης που δόθηκε πριν από την εφαρμογή της δεύτερης φάσης. 2 Εστιάζοντας στην γνώση γεωγραφίας που αποκτήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη. Ένα θετικό γεγονός είναι ότι οι φοιτητές που ρωτήθηκαν είχαν σχετικές πληροφορίες για την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής τους, αλλά χρειάστηκαν το δεύτερο στάδιο για να ανταποκριθούν με επιτυχία σ τις τ οποθεσίες τ ους με σ ύμβολα. Οι περισσότεροι από τους μαθητές αισθάνονται πιο ικανοί όταν χρησιμοποιούν ένα χάρτη, και αυτό λόγω της χρήσης περισσότερο του χάρτη από ότι τις δορυφορικές εικόνες, κατά τη διδασκαλία της γεωγραφίας. Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι η διάλεξη και το ερωτηματολόγιο υπήρξε τόσο αποτελεσματικό και χρήσιμο για αυτούς. Η ενθάρρυνση των μαθητών να εργαστούν γεωγραφικά με χάρτες και δορυφορικές εικόνες τους βοηθά στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, χρησιμοποιώντας διαφορετικές διδακτικές τεχνικές. Η χρήση τέτοιων πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς θα τους βοηθήσει να αξιολογήσουν την κατάσταση της διδασκαλίας και στο να προσανατολίσουν τους μαθητέςνα εκπλήρωσουν τους βασικούς στόχους.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; geography education; γεωγραφική εκπαίδευση; western lowland; Lushnja district; February-March 2014; interpretation by SPSS program/120 sampling by questionnaires; thematic map and satellite image of the same area

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα