Μορφοτεκτονική μελέτη της χερσονήσου της Πυλίας (ΝΔ Πελοπόννησος) = Morphotectonic study of Pylia peninsula (SW Peloponnese, Greece)

Ι. Λαδάς, Η. Μαριολάκος

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η επίδραση δυο σημαντικών παραγόντων (της νεοτεκτονικής και της λιθολογίας) στη διαμόρφωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της Πυλίας. Η χερσόνησος της Πυλίας είναι μια από τις πιο ενεργές τεκτονικά περιοχές του Ελληνικού τόξου καθώς απέχει λίγες μόνο δεκάδες χιλιόμετρα από την Ελληνική τάφρο και τη Μεσογειακή ράχη. Βρίσκεται σε μια περιοχή μετάβασης από τον εφελκυσμό που κυριαρχεί ανατολικότερα στην έντονη συμπίεση που επικρατεί δυτικότερα κοντά στην Ελληνική τάφρο. Παρουσιάζει σύνθετη μορφολογική και τεκτονική δομή με την παρουσία πολλών επιμέρους μικρών μορφοτεκτονικών ενοτήτων διαφόρων διευθύνσεων. Στα πλαίσια της εργασίας μας μελετήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα γεωμορφολογικά, τεκτονικά και λιθοστρωματογραφικά χαρακτηριστικά και στοιχεία της χερσονήσου της Πυλίας: η μορφή του αναγλύφου, η λιθολογία και η γεωγραφική κατανομή των μεταλπικών αποθέσεων, οι ρηξιγενείς ζώνες της περιοχής, η μορφή και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα υδρογραφικά δίκτυα της περιοχής, η γεωγραφική κατανομή και η κλίση των επιφανειών επιπέδωσης, η κατά βάθος διάβρωση και η παραμόρφωση του αλπικού τεκτονικού ιστού κατά τη νεοτεκτονική περίοδο (άξονες πτυχών, υπεδαφικοί χάρτες). Από τη μελέτη όλων των παραπάνω προσδιορίστηκε και περιγράφεται για την περιοχή μελέτης η επίδραση της νεοτεκτονικής και της λιθολογίας: στην ανάπτυξη των υδρογραφικών δικτύων, στη διαμόρφωση και γεωγραφική κατανομή των επιφανειών επιπέδωσης, στη δημιουργία κοιλάδων με έντονη κατά βάθος διάβρωση.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; geomorphology; γεωμορφολογία; Πυλία; Μεσσηνία; μορφοτεκτονική; νεοτεκτονική δομή; επιφάνειες επιπέδωσης; ανάπτυξη υδρογραφικού δικτύου; Pylia; Messinia; morphotectonic study; neotectonic framework; planational surfaces; drainage network development

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα