Χωροθέτηση κατάλληλων θέσεων εγκατάστασης Χ.Υ.Τ.Υ. με τη χρήση G.I.S.: Εφαρμογή στη Ζάκυνθο

Μ.. Χατζηπαναγιώτου, Δ. Οικονομίδης, Κ. Βουδούρης

Περίληψη


Για τη χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), απαιτείται μια πολύπλοκη και πολλές φορές χρονοβόρα διαδικασία, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη πολλά κριτήρια, όπως γεωλογικά, υδρογεωλογικά, γεωτεχνικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικά, κλιματολογικά, οικονομικά, κ.ά. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τους ΧΥΤΥ. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί τεχνικές γρήγορης και αξιόπιστης χωροθέτησης σε περιβάλλον GIS. Στην παρούσα εργασία καθορίστηκαν κατάλληλες για ΧΥΤΥ θέσεις χρησιμοποιώντας τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και τα κριτήρια αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτό ψηφιοποιήθηκαν γεωλογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα (κλίσεις πρανών, υδρογραφικό δίκτυο, υδροπερατότητα λιθολογικών σχηματισμών, ρήγματα, οδικό δίκτυο, οικιστικές ζώνες) για την κατασκευή επιπέδων πληροφοριών σε GIS. Επίσης, καθορίστηκαν ζώνες περιμετρικής προστασίας γύρω από τα επίπεδα αυτά. Στη συνέχεια τα επίπεδα αυτά συσχετίστηκαν μεταξύ τους με τη βοήθεια της άλγεβρας του Βool, ώστε να παραχθεί ο τελικός χάρτης επιτρεπόμενων περιοχών. Τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν με στόχο τη χωροθέτηση ΧΥΤΥ στη Ζάκυνθο και προέκυψαν δύο περιοχές που πληρούν τα κριτήρια. Από την εφαρμογή προέκυψε ότι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), είναι ένα δυναμικό εργαλείο συλλογής αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάκτησης, μετασχηματισμού και απεικόνισης χωρικών δεδομένων. Έτσι, η κατάλληλη χρήση της ψηφιακής χαρτογραφίας και των GIS, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο και παράλληλα αξιόπιστο εργαλείο για τον βέλτιστο χωροταξικό σχεδιασμό.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; remote sensing; τηλεπισκόπηση; ΧΥΤΥ; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών; ζώνες προστασίας; sanitary landfill sites; GIS; buffer zones

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα