Μορφομετρική ανάλυση της δελταϊκής προεξοχής του ποταμού Αχελώου = Morphometric analysis of Acheloos river delta

Ελισσάβετ Γ. Φελώνη, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Σεραφείμ Ε. Πούλος

Περίληψη


Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη μορφομετρική ανάλυση της δελταϊκής προεξοχής του ποταμού Αχελώου, στη νοτιοδυτική Αιτωλοακαρνανία. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, μελετώνται τα κύρια γεωλογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή η λιθολογική δομή, η τεκτονική, η σεισμικότητα, η υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών που τη συνθέτουν, παράλληλα με το ρόλο των δελταϊκών αποθέσεων για την φρεάτια υδροφορία, καθώς και τα κύρια γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της. Ακόμα, εξετάζονται λεπτομερώς τα υδρολογικά δεδομένα της λεκάνης απορροής, ενώ αναλύονται τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία και επιχειρείται ο προσδιορισμός του κλίματος της, βασιζόμενοι στα δεδομένα των αντιπροσωπευτικών σταθμών της Ε.Μ.Υ.. Για της εφαρμογή της μεθοδολογίας της μορφομετρικής ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο ArcGIS 10, με τη βοήθεια του οποίου υπολογίσθηκαν και οι περισσότερες μορφομετρικές παράμετροι. Η συγκεκριμένη ανάλυση στο δέλτα του Αχελώου επιβεβαιώνει τα γενικά χαρακτηριστικά των δέλτα τύπου Ροδανού, ενώ φέρνει στην επιφάνεια ορισμένες ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπως αυτές απεικονίζονται μέσα από τις προκύπτουσες τιμές των άμεσων και έμμεσων μορφομετρικών παραμέτρων.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; Αχελώος; Δέλτα; Μορφομετρική ανάλυση; τύπου Ροδανού; Σ.Γ.Π.; Acheloos; Deltas; Morphometric analysis; Rhτne type; G.I.S.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα