Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) Τεκτονική εξέλιξη του πελαγονικού κρυσταλλοσχιστώδους κατά την διάρκεια του Κρητιδικού (Δυτικό τμήμα οροσειράς Βορά, Μακεδονία, Ελλάδα) = Cretanceous structural evolution of the pelagonian crystalline in western Voras MT (Macedonia, Northern Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Αυγερινάς, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, W. Frisch, I. Dunkl
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (1962) Τεκτονική των ιζημάτων μεταβάσεως από ζώνης Παρνασσού - Γκιώνας εις ζώνην Ωλονού - Πίνδου = Tectonique des sediments de transition de la zone de Parnassos - Giona a celle de Olonos - Pindos Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Ν. Παπασταματίου, Αθ. Α. Τάταρης
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Τεχνητός εμπλουτισμός του υπογείου καρστικούυδροφορέα του Φυλλήιου όρους στην περιοχή των Φαρσάλων (Θεσσαλία) Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Σπυρίδων Π. Λέκκας, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Ι. Φουντούλης, Ε. Σπυρίδωνος, Ι. Μπαντέκας, Δ. Μαριολάκος, Ε. Ανδρεαδάκης
 
Τόμ. 34, Αρ. 6 (2002) Τεχνική γεωλογία : εξέλιξη και προοπτικές = Engineering geology : development and perspectives Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 17 (1985) Τεχνική γεωλογία και τεχνικά έργα Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Π. Ανδρονόπουλος
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Τεχνική συμπεριφορά των "σχιστόλιθων" Ελευθερούπολης, Καβάλας, Β.Ελλάδα. Λεπτομέρειες   PDF
Γ.Σ. Ξειδάκης, Η. Σ. Σαμαράς
 
Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) Τεχνικογεωλογικά προβλήματα στην κατασκευή του νέου εθνικού οδικού άξονα Κοζάνης - Λάρισας (τμήμα Κοζάνη - Ρύμνιο) = Engineering geological problems in the construction of the new national road Kozani - Larisa (section Kozani - Rimnio) Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Θ. Μακεδών, Νικόλαος Ζούρος, Α. Δημητρίου, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Τεχνικογεωλογικά προβλήματα της παράκτιας ζώνης της ευρύτερης περιοχής του ακρωτηρίου των αρχαίων Αβδήρων, Ν. Ξάνθης Λεπτομέρειες   PDF
Π. Δελημάνη, Γ. Ξειδάκης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Τεχνικογεωλογικές συνθήκες και αστοχίες πρανών κτά μήκος της διώρυγας της Κορίνθου = Engineering geological conditions and slope failures along the Corinth canal Λεπτομέρειες   PDF
Λ. Παπαντωνίου, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στο νομό Καρδίτσας - κεντρική Ελλάδα = Enginnering geological conditions of Karditsa county - cental Greece Λεπτομέρειες   PDF
Λ. Πυργιώτης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των πετρωμάτων της ζώνης Πίνδου στις περιοχές κατασκευής των έργων εκτροπής Αχελώου στη Θεσσαλία = Engineering geology conditions ecountered at the project sites of the Acheloos river diversion to Thessaly plain scheme Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Λιάκουρης
 
Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση των πρανών ενός δρόμου : ένα παράδειγμα από το δρόμο Καλαμάτας-Σπάρτης = Engineering geology evaluation of a road' s slopes. An example from the Kalamata - Sparti road Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Ξειδάκης, Παύλος Γ. Μαρίνος
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Τεχνικογεωλογική διεύρυνση των Αστοχιών Πρανών στο Παλαιό Μικρό Χωριό Νομού Ευρυτανίας για την ασφαλή οικιστική ανάπτυξη του Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ε. Αποστολίδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Τεχνικογεωλογική μελέτη οριοθέτησης καταλλήλων για δόμηση περιοχών σε κατολισθαίνοντες οικισμούς της ορεινής Αιτωλοακαρνανίας Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Τεχνικογεωλογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Πατρών = Engineering geological map of Patras city wider area, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χ. Κούκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ν. Σαμπατάκης
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) Το ''πλώτο'' έλος της λίμνης Βουλκαρίας (Ν. Αιτωλοακαρνίας) = The floating mire of Voulkaria lake (Prefecture of Aitoloakarnania) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Μπουζινός, Σ. Παπαζησίμου, Κ. Χρηστάνης, Π.Κ. Τσεδάκης
 
Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) Το ανώτερο σαντώνιο της πλατφόρμας της Τρίπολης στην κεντρική Κρήτη (Τομή Καλού Χωριού) = Upper santonian carbanate sedimants of the Tripolitsa platform in central Crete (Kalo Chorio section) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ζαμπετάκη-Λέκκα, Α. Ι. Αλεξόπουλος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) Το ανωτριαδικό ολιθόστρωμα της ζώνης Πίνδου στην Κεντροδυτική Πελοπόννησο = The upper triassic olisthostrome of the Pindos zone in West - Central Peloponnesos Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Α. Κατσιαβριάς
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Το γεωθερμομετροθεϊκών - νερού : μερικά παραδείγματα εφαρμογής σε ελληνικά γεωθερμικά πεδία = The sulphate - water isotopic geothermometer : some application in the Greek geothermal fields Λεπτομέρειες   PDF
Ελ. Ντότσικα, J. Michelot, Δ. Πουτούκης
 
Τόμ. 15 (1980) Το γεωλογικόν θερμόμετρον CuFeS2 - FeS2 εκ της κατανομής του Co: εφαρμογή εις τα κοιτάσματα Cu - ούχου FeS2 Ερμιόνης Αργολίδος και Περιβολίου Γρεβενών Λεπτομέρειες   PDF
Στυλιανός Β. Σκουνάκης, Ευαγγελία Σοβατζόγλου-Σκουνάκη
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Το ενεργό ρήγμα της Αταλάντης - επανεκτίμηση με νέα γεωλογικά δεδομένα Λεπτομέρειες   PDF
Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Σ. Βαλκανιώτης, Α. Γκάνας, Δ. Κεραμυδάς, Σ. Σμπόρας
 
Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) Το έργον του Γεώργιου Κ. Γεωργαλά: σπουδαί - τίτλοι - επιστημονική δράσις, δημόσια σταδιοδρομία Λεπτομέρειες   PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) Το ηπειρωτικό περιθώριο των στενών Κυθήρων - Αντικυθήρων, ΒΔ Κρήτης: αβαθής δομή και εξέλιξη κατά το άνω Καινοζωϊκό = The continental margin of the Kithira - Andikithira, NW Cretan straits: shallow structure and evolution during the upper Cenozoic Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ν. Αναστασάκης
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (1966) Το ηφαίστειον Σήτσι - Κάμεν εις το όρος Αγκιστρον: ηλικί και σχέσις με την μεταλλογένεσις και τας θερμοπηγάς = The Sitsi - Kamen volcano on the Angistron mountain: age and relation with the metallogenesis and the hot springs Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ν. Μαράτος
 
Τόμ. 4, Αρ. 1 (1959) Το ηφαίστειον της Αντιμήλου = The Antimilos volcano in Aegean sea Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Παύλου Μαρίνος
 
2826 - 2850 από 2945 Στοιχεία << < 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 > >>